Funkcja biegłego sądowego w chirurgii plastycznej

The role of court expert in plastic surgery

Piotr Drozdowski1, 2 | Aneta Drozdowska2

ORCID*: 0009-0003-1122-9919 | 0000-0001-9291-0121

1 Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
2 Sudetia Med – Ideal Health & Beauty w Kłodzku

Piotr Drozdowski
Oddział Chirurgii Plastycznej,
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II,
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój,
e-mail: piotr_drozdowski@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.02.2024

Zaakceptowano: 28.02.2024

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2024003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2024;12(1):7–12

Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania biegłych sądowych w dziedzinie chirurgii plastycznej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką pełnią w postępowaniu sądowym, zasady sporządzania opinii oraz problemy, które można napotkać w codziennej praktyce orzeczniczej.

Słowa kluczowe: biegły sądowy, chirurgia plastyczna, praktyka orzecznicza

Abstract: The paper presents the most significant issues regarding the role of court experts in the field of plastic surgery. The role they play in court proceedings, the principles for drafting opinions and the issues they may face in daily judicial practice have been particularly emphasized.

Key words: court expert, judicial practice, plastic surgery