Gronkowiec złocisty metycylinowrażliwy – potencjał chorobotwórczy i lekowrażliwość

Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus – pathogenicity and drug susceptibility

Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 11, e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 28.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017044

Forum Zakażeń 2017;8(4):253–259

Streszcenie: Staphylococcus aureus jest bakterią o ogromnym potencjale chorobotwórczym,  dysponuje wieloma czynnikami zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzkomórkowymi,  w tym toksynami o cechach superantygenów. Jego patogenność jest niezależna od stopnia  oporności na antybiotyki, więc jest również charakterystyczna dla szczepów wrażliwych na  metycylinę (MSSA). W pracy przedstawiono czynniki decydujące o zdolności S. aureus do wywoływania  różnych zakażeń oraz możliwe opcje terapeutyczne wobec szczepów MSSA, w tym  najbardziej rekomendowaną kloksacylinę, uwzględniając rekomendacje różnych towarzystw  naukowych.

Słowa kluczowe: kloksacylina, MSSA, Staphylococcus aureus 

Abstract: Staphylococcus aureus is a highly pathogenic bacterium and has many internal  and extracellular factors, including superantigen toxins. Its pathogenicity is not dependant of  the degree of antibiotic resistance and is also characteristic for methicillin-susceptible strains  (MSSA). This paper presents the determinants of the ability of S. aureus to develop various infections  and possible therapeutic options for MSSA strains, including the most recommended  cloxacillin, while taking into account the recommendations of various scientific societies.

Key Words: cloxacillin, MSSA, Staphylococcus aureus