Infekcyjne zapalenie rogówki – przegląd aktualnych badań, etiologia, leczenie oraz lekooporność

Infectious keratitis – an overview of current research, etiology, treatment and drug resistance

Barbara Dalkowska | Artur Furga

ORCID*: 0000-0002-6004-6057 | 0000-0003-2370-6367

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Artur Furga
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej,
Centrum Medycyny Inwazyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk,
e-mail: arturfurga97@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 13.11.2022

Zaakceptowano: 27.11.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022029

Forum Zakażeń 2022;13(6):229–232

Streszczenie: Infekcyjne zapalenie rogówki jest chorobą występującą globalnie, mogącą prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zapalenie może być spowodowane przez szereg mikroorganizmów, w tym bakterie, grzyby czy pierwotniaki z grupy Acanthamoeba. Klimat, położenie geograficzne oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego są czynnikami znacznie wpływającymi na etiologię. W krajach rozwiniętych o klimacie umiarkowanym infekcyjne zapalenie rogówki jest najczęściej spowodowane przez bakterie, głównie bakterie Gram-dodatnie. Zapalenie spowodowane Acanthamoeba, chociaż mniej częste, w krajach rozwiniętych może być powiązane z późniejszymi zaburzeniami widzenia. Soczewki kontaktowe, urazy oka, choroby gałki ocznej oraz choroby układowe to obecnie najważniejsze czynniki ryzyka. Szerokospektralna antybiotykoterapia jest standardem leczenia infekcyjnych zapaleń rogówki. Wzrastająca lekooporność prowadzi do zmniejszenia sukcesu terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnych badań, etiologii infekcyjnego zapalenia rogówki, podsumowanie wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz analiza trendów lekooporności.

Słowa kluczowe: choroby rogówki, epidemiologia, infekcyjne zapalenie rogówki

Abstract: Infectious keratitis represents a disease occurring worldwide, which may potentially lead to a serious vision impairment. Keratitis can be caused by a number of microorganisms, including bacteria, fungi or protozoa of the Acanthamoeba genus. Climate, geographical location, as well as the level of socio-economic development constitute the factors which significantly affect the etiology of the disease. In the developed countries, with the temperate climate, keratitis is most frequently caused by bacteria, mostly Gram-positive. Alt-hough keratitis due to Acanthamoeba is less common, it may be associated with a subsequent visual impairment in developed countries. Contact lenses, trauma and ocular surface diseases, as well as systemic diseases are currently the major risk factors of keratitis. Additionally, the increasing drug resistance results in a decreased therapeutic response. The aim of this paper is to review current research, the etiology of keratitis, as well as to summarize the guidelines of American Academy of Ophthalmology and provide the analysis of drug resistance trends.

Key words: corneal diseases, epidemiology, infectious keratitis