Karbapenemy – mikrobiologia i farmakologia

Carbapenems – microbiology and pharmacology

Jarosław Woroń1, 2 | Beata Kowalska-Krochmal3

ORCID*: 0000-0003-3688-1877 | 0000-0002-1224-1560

1 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2 Oddział Kliniczny Anestezjologii  i Intensywnej Terapii oraz Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Kliniczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 17.05.2020

Zaakceptowano: 25.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020015

Forum Zakażeń 2020;11(2):81–88

Streszczenie: Karbapenemy należą do antybiotyków β-laktamowych i stanowią jedną z najważniejszych opcji terapeutycznych wobec pałeczek Gram-ujemnych, zwłaszcza w przypadku gdy zakażenia mają przebieg ciężki i są powodowane przez bakterie oporne na inne antybiotyki. Podstawą wyboru tej grupy antybiotyków w praktyce klinicznej jest ich profil mikrobiologiczny, a także profil farmakokinetyczno-farmakodynamiczny. Niestety w praktyce często obserwuje się przypadkowość wyboru karbapenemu, co nie tylko powoduje brak optymalnej efektywności klinicznej, lecz także zwiększa ryzyko wystąpienia oporności. W pracy przedstawiono praktyczne spojrzenie na antybiotyki karbapenemowe – z punku widzenia zarówno mikrobiologicznego, jak i farmakologicznego.

Słowa kluczowe: antybiotyki, farmakologia, karbapenemy, mikrobiologia

Abstract: Carbapenems belong to the β-lactam group of antibiotics and are one of the most important therapeutic options for Gram-negative bacilli, especially when the infection is severe and caused by bacteria resistant to other antibiotics. The basis for the selection of this group of antibiotics in clinical practice is their microbiological as well as their pharmacokinetic-pharmacodynamic profile. Unfortunately, we often observe the randomness of carbapenem selection in practice, which not only results in the lack of optimal clinical effectiveness, but also increases the risk of bacterial resistance. In this paper, we present a practical view on carbapenem antibiotics from both a microbiological and pharmacological point of view.

Key words: antibiotics, carbapenems, microbiology, pharmacology