Kinesiotaping w terapii obrzęków

Kinesiology taping in oedemas therapy

Emilia Mikołajewska

Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, Tel.: 607 887 707

Wpłynęło: 15.06.2013

Zaakceptowano: 03.07.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013009

Leczenie Ran 2013;10(2):53–56

Streszczenie: Obrzęki stanowią istotny czynnik, oddziałujący na przebieg terapii oraz znacząco obniżający jakość życia pacjentów. Poszukiwanie efektywnych sposobów niwelowania obrzęków wydaje się jedną z ważniejszych kwestii leczenia chorych i opieki nad nimi, w tym także po zabiegach chirurgicznych. Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku wykorzystania kinesiotapingu u pacjenta po udarze z obrzękiem kończyny górnej.

Słowa kluczowe: fizjoterapia | kinesiotaping | leczenie obrzęków | obrzęk chłonny

Abstract: Lymphedemas constitute significant factor influencing course of the therapy and decreasing patients’ quality of life. Thus looking for more effective ways of oedemas therapy seem be one of the most important issues in contemporary therapy and care, post-surgical. The aim of this study is to show the case study: application kinesiotaping in lymphedema of the upper extremity in post-stroke patient.

Key words: kinesiology taping | lymphedema | oedemas therapy | physical therapy