Kwas podchlorawy – nowa nadzieja w walce z zakażeniami w opiece zdrowotnej

Hypochlorous acid – a new hope in the fight against infections in health care

Dorota Rożkiewicz1 | Grzegorz Witkowski2

ORCID*: 0000-0002-8368-8706 | 0000-0001-9924-9778

1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 BioMedAqua Sp. z o.o. w Dębicy

Dorota Rożkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
e-mail: dorota.rozkiewicz@umb.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 14.03.2021

Zaakceptowano: 30.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(1):11–18

Streszczenie: W czasach narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki i środki dezynfekcyjne usilnie poszukuje się nowych rozwiązań w walce z zakażeniami. Zaczyna się też doceniać związki/preparaty znane od lat. Jednym z takich związków jest kwas podchlorawy (HOCl). W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat HOCl, z uwzględnieniem jego właściwości bójczych, bezpieczeństwa stosowania i możliwości wykorzystania w medycynie. Kwas podchlorawy jest produkowany przez komórki odpornościowe organizmu ludzkiego w celu zwalczania infekcji. Wykazuje skuteczność wobec szerokiej gamy mikroorganizmów. Kwas podchlorawy charakteryzuje się wieloma cechami idealnego środka dezynfekcyjnego: jest łatwy w użyciu, niedrogi, bójczy wobec różnych drobnoustrojów, bezpieczny dla personelu, pacjentów, sprzętów szpitalnych i aparatury medycznej. Może być skuteczny w walce z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, co w obecnych czasach stanowi największe wyzwanie w medycynie.

Słowa kluczowe: aktywność przeciwdrobnoustrojowa, bezpieczeństwo ludzi, dezynfekcja, kwas podchlorawy, środek leczniczy

Abstract: In times of increasing resistance of microorganisms to antibiotics and disinfectants, new solutions in the fight against infections are being sought. We are also beginning to appreciate compounds/preparations known for years. One of them seems to be hypochlorous acid (HOCl). The paper presents the current knowledge about HOCl, taking into account its fighting properties, safety of use and possibilities of use in medicine. Hypochlorous acid is produced by the human body’s immune cells to fight infections. It is effective against a broad range of microorganisms. Hypochlorous acid has many features of an ideal disinfectant i.e. easy to use, inexpensive, working against various microorganisms, safe for personnel, patients, hospital equipment and medical devices. It can be effective in combating the spread of SARS-CoV-2, which is the biggest challenge in medicine today.

Key words: antimicrobial activity, disinfection, hypochlorous acid, medicament, safety for people