Leczenie bólu jako ważny element terapii w oddziale oparzeniowym – przegląd literatury

Pain management as a key factor in burn treatment – a literature review

Aleksandra Winiarska1 | Tomasz Korzeniowski1, 2 | Jerzy Strużyna1, 3

ORCID*: 0000-0003-3360-716X | 0000-0001-6481-372X | 0000-0002-3064-3379

1 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
2 Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aleksandra Winiarska
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
e-mail: winiarskaaleksandra0706@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 14.12.2021

Zaakceptowano: 20.12.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021020

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(4):93–100

Streszczenie: Oparzenia opisywane są jako najbardziej bolesne z urazów, jakich może doświadczyć człowiek. Dolegliwości bólowe mogą być spowodowane nie tylko urazem, ale także procesem terapeutycznym (debridement rany, codzienne zmiany opatrunków, rehabilitacja). Ból oparzeniowy ma złożoną patofizjologię, zmienia się w czasie od urazu. Mimo że potrzeba uśmierzania dolegliwości bólowych u pacjentów jest powszechnie rozumiana, ocena bólu i jego adekwatna kontrola stanowić może wyzwanie w oddziałach oparzeniowych.

Słowa kluczowe: ból, farmakoterapia bólu, niefarmakologiczne leczenie bólu, oparzenia

Abstract: Burns are considered to be the most painful injuries a person may experience. Pain associated with burns is due to both the injury itself, as well as the therapeutic process involved (wound debridement, daily wound care, rehabilitation). Burn pain is characterized by a complex pathophysiology and frequently changes over time following the injury. Although the need to relieve pain in burn patients is widely recognized, the assessment of pain and its adequate control may constitute a challenge in burn units.

Key words: burns, non-pharmacological treatment of pain, pain, pharmacotherapy of pain