Leczenie interwencyjne bólu u chorych na nowotwory. Zabiegi wykonywane ambulatoryjnie

Interventional treatment of pain in cancer patients: outpatient procedures

Elwira Góraj

ORCID: 0000-0002-2672-9022

Oddział Medycyny Paliatywnej,
Klinika Diagnostyki Onkologicznej,
Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej,
Narodowy Instytut Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,
e-mail: elwira.goraj@pib-nio.pl

Wpłynęło: 20.05.2021

Zaakceptowano: 10.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(1):15–26

Streszczenie: Pacjenci z chorobą nowotworową powinni mieć możliwość uzyskania leczenia bólu metodami interwencyjnymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ważne jest, aby lekarze podejmujący się leczenia zabiegowego dysponowali wystarczającą wiedzą odnośnie tego, kiedy stosowane techniki mogą być realną alternatywą leczenia, a kiedy niepotrzebnym narażeniem pacjenta na dyskomfort i stres, bez istotnych korzyści terapeutycznych. W niniejszej pracy omówione zostały wybrane metody interwencyjne, najczęściej stosowane w leczeniu bólu nowotworowego i możliwe do wykonania w sali zabiegowej przychodni. Do najczęściej wykonywanych w poradni leczenia bólu Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie należą: blokady centralne, blokady międzyżebrowe, blokada nadłopatkowa, blokada stawu krzyżowo-biodrowego, ostrzykiwanie punktów spustowych. W pracy nie zostały omówione blokady regionalne stosowane w anestezjologii oraz znieczulenia pojedynczych nerwów obwodowych, ponieważ ta tematyka wykracza poza ramy niniejszej publikacji. Część metod została włączona do codziennej praktyki leczenia bólu, inne stosowane są rzadko lub dopiero wdrażane, w związku z czym literatura dotycząca omawianego zagadnienia nie jest obszerna.

Słowa kluczowe: blokady centralne, blokady obwodowe, ból nowotworowy, punkty spustowe

Abstract: Cancer patients should have easy access to interventional pain management, regardless of where they live. It is important for physicians undertaking procedural treatment to have sufficient knowledge, skills, and experience to recognize when the employed techniques may be used as viable alternative treatment, and when they bring unnecessary discomfort and stress without significant therapeutic benefit. This article discusses select interventional methods most commonly used in the treatment of cancer pain and most feasible to perform in the treatment room of an outpatient clinic. The most commonly performed blocks in outpatient pain clinics include: central blocks, intercostal blocks, suprascapular blocks, sacroiliac joint blocks, trigger point injections. Regional blocks commonly used in anaesthesiology as well as single peripheral nerve blocks are not listed. To explore these procedures in detail, I refer those interested to anesthesiology textbooks on regional anesthesia. Some of these methods are permanently incorporated into daily pain practice, while others are used infrequently or are only just being implemented, so there is no extensive literature available.

Key words: cancer pain, central blockades, peripheral blockades, trigger points