Leczenie odleżyn w obrębie stóp u pacjentów leżących, długoterminowych, z cukrzycą i niedokrwieniem kończyn dolnych – opis przypadku

Treatment of feet decubitus of long-term bedridden patients with diabetes and lower limb ischemia – a case report

Urszula Osmólska1 | Anna Korzon-Burakowska2

1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej U & O „Zdrowie” w Lęborku
2 Zakład Dydaktyki i Prewencji Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urszula Osmólska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej U & O „Zdrowie”w Lęborku, ul. Sosabowskiego 12, 84-300 Lębork, Tel.: (59) 307 00 54

Wpłynęło: 20.05.2016

Zaakceptowano: 10.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016010

Leczenie Ran 2016;13(2):57–64

Streszczenie: Opieka nad pacjentem leżącym z chorobą metaboliczną, jaką jest cukrzyca, oraz z niedokrwieniem kończyn dolnych wymaga wdrażania intensywnych, wielodyscyplinarnych działań. U diabetyków dochodzi do rozwoju wielu niebezpiecznych powikłań, tj.: retinopatii, nefropatii, neuropatii (mikroangiopatie), choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, niedokrwienia kończyn dolnych (makroangiopatie). Niedokrwienie kończyn dolnych często towarzyszy cukrzycy i może objawiać się jako: chromanie przestankowe, krytyczne niedokrwienie kończyn, owrzodzenia podudzi i stop oraz martwica, która w konsekwencji może doprowadzić do amputacji kończyny. Leczenie pacjentów chorych na cukrzycę powikłaną zespołem stopy cukrzycowej (ZSC) niedokrwiennej stanowi bardzo trudny problem i często kończy się niepowodzeniem. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów objętych opieką pielęgniarką długoterminową domową, cierpiących na cukrzycę typu 2, niedokrwienie kończyn dolnych oraz inne choroby. U chorych doszło do powstania odleżyn w obrębie stop. Dzięki wdrożeniu intensywnego interdyscyplinarnego leczenia zgodnego z obowiązującymi zaleceniami, w obu przypadkach leczenie zakończyło się sukcesem.

Słowa kluczowe: cukrzyca, niedokrwienie kończyn dolnych, opieka interdyscyplinarna, rana przewlekła, stopa cukrzycowa

Abstract: The care of a bedridden patient with metabolic disease such as diabetes and the lower limbs ischemia requires intensive and multidisciplinary actions. Among diabetic patients many dangerous complications may occur, such as retinopathy, nephropathy, neuropathy (microangiopathies) and ischemic heart disease, stroke as well as lower limb ischemia (macroangiopathies). Which may be diagnosed in up to 50% of diabetic patients, and may manifest as crural or foot ulceration and necrosis, which may in consequence lead to limb amputation. Treatment of patients with diabetes mellitus complicated by ischemic diabetic foot syndrome is a very difficult problem. In many cases the treatment tends to be unsuccessful. This paper presents two cases of patients suffering from type 2 diabetes, lower limbs ischemia along with other coexisting diseases. In both cases patients developed foot ulcer. Thanks to early intervention, consisting of implementation of intensive treatment and multidisciplinary team approach in accordance with international standards, the limbs were saved.

Key words: diabetes, diabetic foot, interdisciplinary care, lower limbs ischemia