Łuszczyca w szczególnych lokalizacjach – paznokcie

Psoriasis in particular locations – nails

Klaudia Dopytalska | Piotr Sobolewski | Elżbieta Szymańska | Irena Walecka

ORCID*: 0000-0002-3692-2635 | 0000-0002-3775-8021 | 0000-0003-1287-8016 | 0000-0002-3502-3339

Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Klaudia Dopytalska Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Tel.: 22 508 14 80, Fax: 22 508 14 92, e-mail: klaudia.dopytalska@cskmswia.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.10.2018

Zaakceptowano: 13.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018055

Forum Zakażeń 2018;9(6):355–359

Streszczenie:

Łuszczyca paznokci stanowi istotny problem w codziennej praktyce dermatologicznej. Dotyczy około 50% pacjentów z łuszczycą zwykłą i nawet do 80% osób z łuszczycą stawową. Prowadzi do wielu konsekwencji, m.in. pogorszenia jakości życia oraz różnych problemów natury psychospołecznej. Udowodniono, że łuszczyca paznokci nawet o wiele lat wyprzedza rozpoznanie łuszczycy stawowej, stanowi więc ważny czynnik predykcyjny. W zależności od lokalizacji procesu zapalnego w obrębie paznokcia obserwuje się różne manifestacje kliniczne. Najczęstszymi zmianami paznokciowymi w łuszczycy są: naparstkowanie, rogowacenie podpaznokciowe i onycholiza. Objawy te nie są jednak charakterystyczne, w związku z czym konieczna jest często odpowiednia diagnostyka różnicowa. W celu oceny stopnia nasilenia łuszczycy paznokci oraz efektów terapii stosowane są następujące skale: NAPSI, mNAPSI oraz PNSS. Leczenie zmienionych łuszczycowo paznokci stanowi wyzwanie terapeutyczne, ponieważ w większości przypadków występuje oporność. Terapia miejscowa jest zwykle mało skuteczna. Najlepsze efekty przynosi leczenie systemowe, a wśród nich ogromną rolę przypisuje się czynnikom biologicznym.

Słowa kluczowe: leczenie łuszczycy paznokci, łuszczyca, łuszczyca paznokci

Abstract:

Nail psoriasis is considered an important problem in everyday dermatological practice, affecting almost 50% of patients with psoriasis vulgaris and up to 80% of patients with psoriatic arthritis. Nail changes may cause quality of life to deteriorate as well as, social and psychological problems. It is proven that nail psoriasis can precede psoriatic arthritis even by many years and is a strong predictor of the development of arthritis. There is a broad spectrum of nail dystrophies associated with psoriasis, depending on the site of inflammation. The most common nail changes include: pitting, subungual hyperkeratosis and onycholysis. These symptoms are not specific to psoriasis and an appropriate differential diagnosis is often needed. Three scales are used to adequately assess the grade of nail involvement and the results of treatment i.e.: NAPSI, mNAPSI and PSSI. The management of nail psoriasis is a clinical challenge as the disease is resistant to most therapeutic options. Topical agents are mostly ineffective. Systemic therapy proves to be most effective, with biological therapy having a major impact.

Key words: nail psoriasis, psoriasis, treatment of nail psoriasis