MASD i MARSI – zaburzenia integralności skóry, różnicowanie, objawy i postępowanie

MASD and MARSI – skin integrity disorders, differentiation, symptoms and management

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 27.04.2021

Zaakceptowano: 12.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(1):35–44

Streszczenie: W niniejszej pracy omówiono uszkodzenia skóry spowodowane wilgocią i klejami medycznymi. Uszkodzenia skóry są trudne do zdiagnozowania we wczesnym stadium rozwoju, a w stanach zaawansowanych sprawiają trudności terapeutyczne. Obydwa te powikłania powstają najczęściej w warunkach szpitalnych, rzadziej podczas opieki domowej. Znajomość czynników ryzyka, przyczyn, cech charakterystycznych i objawów pozwala na prowadzenie skutecznej profilaktyki MASD i MARSI.

Słowa kluczowe: uszkodzenia skóry spowodowane klejami medycznymi, uszkodzenia skóry spowodowane urządzeniami medycznymi, uszkodzenia skóry spowodowane wilgocią

Abstract: This work presents two etiologies of skin damage – those caused by moisture and medical adhesives. Both etiologies are difficult to diagnose in the early stages of development, and in advanced conditions they cause therapeutic difficulties. Both complications arise most often in hospital conditions, and less frequently in home care. Knowledge of risk factors, causes, characteristics and their symptoms will allow for the effective prevention of MASD and MARSI.

Key words: skin damage from medical adhesives, skin damage from medical devices, skin damage from moisture