Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka

Social media in plastic surgery practice

Michał Charytonowicz | Jakub Miszczyk | Piotr Janik | Daria Charytonowicz

Klinika Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Michał Charytonowicz Klinika Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 11 91, Fax: (22) 629 69 69

Wpłynęło: 15.07.2016

Zaakceptowano: 30.07.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):55–59

Streszczenie: Internet, a wraz z nim media społecznościowe, powoli stają się nieodzownym elementem prowadzenia praktyki lekarskiej. Chirurgia plastyczna, jak żadna inna specjalizacja, jest uzależniona od bardzo dobrej komunikacji na linii lekarz-pacjent, a media społecznościowe pełnią obecnie na świecie rolę istotnego medium w tym zakresie. Dlatego podjęto się próby zbadania oraz ocenienia, w jaki sposób media społecznościowe są wykorzystywane przez polskich specjalistów chirurgii plastycznej. W tym celu przeprowadzono anonimową ankietę wśród członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Na pytania odpowiedziało 50 specjalistów chirurgii plastycznej. Zgodnie z wynikami ankiety, przeważającym medium komunikacji z pacjentem pozostawała własna strona internetowa (72% badanych), natomiast aż 40% ankietowanych zadeklarowało, że nie wykorzystuje żadnego medium społecznościowego. Wśród korzystających z social media przeważał portal Facebook, z kolei praktycznie nie deklarowano wykorzystywania Twittera, Instagrama czy YouTube’a. W aspekcie edukacji i wymiany informacji między lekarzami, 86% ankietowanych chirurgów plastycznych zadeklarowało, że nie uznaje mediów społecznościowych jako źródła fachowej wiedzy medycznej dla lekarzy, a 12% zakazałoby publikacji tego typu treści w Internecie. W Polsce wykorzystanie mediów społecznościowych wciąż odbiega od trendów panujących na świecie. Jest to najbardziej widoczne w zróżnicowaniu kanałow komunikacji z pacjentem oraz w marginalizacji roli mediów społecznościowych jako platformy wymiany fachowej wiedzy medycznej między lekarzami.

Słowa kluczowe: komunikacja lekarz-pacjent, media społecznościowe, wymiana informacji

Abstract: Internet, including social media, is slowly becoming an indispensable part of medical practice. Plastic surgery, more than any other medical specialization, is dependent on a very good doctor-patient communication and social media play a significant role in this regard worlwide. We decided to investigate and assess how social media are used by Polish plastic surgeons. We conducted an anonymous survey among members of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 50 specialists of plastic surgery responded to the survey. The predominant medium of communication with the patient is still an own website – it is being mainted by 72% of the respondents, 40% of respondents do not use any social medium. Among social media Facebook usage is predominant, on the other hand Twitter, Instagram and YouTube are hardly used. In terms of education and information exchange between doctors – 86% of plastic surgeons in Poland do not consider social media as a source of reliable medical knowledge for doctors and 12% would banish publishing of this type of content on the Internet. In Poland, the usage of social media still differs from the trends worldwide. This is most apparent in the differences in usage of channels of communication with the patient and the marginalization of the role of social media as a platform for exchange of expertise between doctors.

Key words: doctor-patient communication, information exchange, social media