Medycyna rdzennych mieszkańców Amazonii

Indigenous medicine of the Amazon

Kinga Spyrka

ORCID: 0000-0003-4897-8000

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Jerzego Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel.: +48 34 378 41 00,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

Wpłynęło: 20.11.2022

Zaakceptowano: 02.12.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022022

Forum Leczenia Ran 2022;3(4):141–147

Streszczenie: Od wielu lat w Amazonii postępuje zarówno degradacja środowiska, jak i wycinka lasów tropikalnych pod pastwiska oraz w celu pozyskania drogocennego surowca opałowego i papierniczego. Mniej lasów deszczowych oznacza mniej deszczu, mniej tlenu i zwiększone zagrożenie globalnym ociepleniem. Tak szeroko idące zmiany mogą przyczynić się do globalnej katastrofy i nieodwracalnych zmian. Śmierć Amazonii to nie tylko strata znaczącego źródła tlenu, ale także brak leków i szansy na przełom w medycynie. W pracy omówiono rolę lasów tropikalnych w medycynie oraz zagrożenia wynikające z degradacji środowiska.

Słowa Kluczowe: leczenie ran, medycyna amazońska, rośliny lecznicze

Abstract: Over a number of years, the Amazon has been subject to both environmental degradation and the clearing of the rainforest, aimed to replace it with grazing land, as well as to harvest  precious raw material for fuel and paper. The shrinking area of the rainforest is associated with less rain, less oxygen and an increased threat of global warming. Such widespread changes are likely to contribute to a global catastrophe and other irreversible changes.The death of the Amazon is not only the loss of a significant source of oxygen, but it also entails a shortage of medicines and constitutes a missed opportunity for medical breakthroughs. This paper explores the role of the rainforest in medicine, as well as the risks resulting from environmental degradation.

Key Words: Amazonian medicine, medicinal plants, wound management