Metodologia oznaczania synergizmu między antybiotykami z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń antybiotyków w warunkach in vitro

Methodology for determining synergism between antibiotics with the use of antibiotic gradient strips in vitro

Aneta Guzek

ORCID: 0000-0002-6394-8451

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologii,
Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy (Wim-Pib),
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
e-mail: aguzek@wim.mil.pl

Wpłynęło: 03.02.2023

Zaakceptowano: 21.02.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023004

Forum Zakażeń 2023;14(1):19–24

Streszczenie: W dobie oporności wielolekowej, w połączeniu z lukami w rozwoju nowych środków przeciwdrobnoustrojowych istnieją ograniczone możliwości terapeutyczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogeny oporne na wiele dostępnych leków przeciwdrobnoustrojowych. Skojarzona terapia przeciwdrobnoustrojowa jest obiecującą strategią leczenia zakażeń wywołanych przez patogeny wielolekooporne. Istotne jest, aby móc w warunkach laboratoryjnych (in vitro) wykonywać testy do oceny efektywności przeciwbakteryjnej leków zastosowanych w skojarzeniach.

Słowa kluczowe: frakcyjne stężenie hamujące (FIC), leczenie skojarzone, synergizm

Abstract: In the age of multi-drug resistance, coupled with the gaps in the development of new antimicrobials, there are limited therapeutic options for treating infections caused by pathogens which are resistant to many available antimicrobial drugs. Combination antimicrobial therapy represents a promising strategy for the treatment of infections caused by multidrug-resistant pathogens. It is essential to perform tests in laboratory conditions (in vitro), in order to assess the antibacterial effectiveness of drugs used in combinations.

Key words: combination therapy, fractional inhibitory concentration (FIC), synergism