Metody pielęgnacji ran po zabiegach wulwektomii

Methods of wound care after vulvectomy

Anita Olejek1 | Marek Kucharzewski2 | Krystyna Stencel-Gabriel3 | Iwona Gabriel1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

Iwona Gabriel Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Tel.: (32) 786 15 40

Wpłynęło: 10.06.2016

Zaakceptowano: 30.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016009

Leczenie Ran 2016;13(2):51–55

Streszczenie: Rak sromu nie jest częstym schorzeniem. Najczęściej choroba diagnozowana jest u starszych kobiet. W badaniach patogenetycznych wyodrębniono wiele czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na raka sromu, między innymi: wiek, choroby infekcyjne, choroby genetyczne. Obecnie u pacjentek z tą jednostką chorobową wykonuje się operacje sposobem Way’a, Hackera oraz nowatorską metodą resekcji sromu z usunięciem węzła wartowniczego. Gojenie ran po tego rodzaju zabiegach jest długotrwałe. Dodatkowo pacjentki po rozległych operacjach często mają trudności z oddawaniem moczu, co wikła okres pooperacyjny i powoduje konieczność utrzymywania cewnika w pęcherzu moczowym przez długi okres czasu. W niniejszej pracy przedstawiono postępowanie pielęgnacyjne po operacjach wulwektomii.

Słowa kluczowe: gojenie ran, pielęgnacja ran, radykalne usunięcie sromu, rak sromu, wulwektomia

Abstract: Vulvar cancer is not a common disease. It is mainly diagnosed in older women. There are many factors involved in pathogenesis of this disease as age, infections and genetical background. Now it is treated mainly with radical vulvectomy using Way or Hacker mode but recently also including sparing surgeries with nodal biopsy. Wound healing after vulvectomy is long. Some patients might have difficulties with urinating requiring long Foley catheter drainage and additionally complicates post-operative period. In this paper we propose strategies in wound care in patients after vulvectomy.

Key words: radical vulvectomy, vulvar cancer, vulvectomy, wound care, wound healing