Najważniejsze elementy programu bezpieczeństwa higieny rąk

Highlights of a hand hygiene safety program

Katarzyna Skibińska

ORCID: 0000-0003-1952-4691

Sosnowiecki Szpital Miejski,
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,
e-mail: kskibinska@szpital.sosnowiec.pl

Wpłynęło: 12.04.2022

Zaakceptowano: 21.04.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022006

Forum Zakażeń 2022;13(1):29–35

Streszczenie: Higiena rąk jest zasadniczą procedurą w profilaktyce zakażeń, jednak nieprzestrzeganie tej procedury wciąż stanowi problem epidemiologiczny. Poszukiwanie rozwiązań, które wpłyną na postrzeganie higieny rąk jako najważniejszej procedury antyseptycznej, jest priorytetem. W dobie narastania lekooporności bakteryjnej, zakażeń wirusowych i grzybiczych procedury profilaktyczne nabierają szczególnego znaczenia. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie procedur przed personel medyczny, który powinien rozumieć istotę postępowania z podstawowym narzędziem pracy, jakim są ręce. Jakość infrastruktury higienicznej i produktów służących do realizacji procedury, znajomość specyfiki skóry, zasad prawidłowej jej pielęgnacji w celu szybkiej regeneracji oraz umiejętne podejście do pracownika w celu przyswojenia przez niego obowiązujących zasad to podstawa programu bezpieczeństwa higieny rąk, który powinien w sposób kompleksowy zostać wdrożony w każdej placówce ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: higiena rąk, profilaktyka, skóra, zakażenia

Abstract: Hand hygiene represents an essential procedure in the prevention of infections; however, non-adherence to this procedure continues to pose an epidemiological concern. It is a priority, therefore, to identify solutions which will contribute to the perception of hand hygiene as the most critical antiseptic procedure. With the increasing bacterial drug resistance, as well as viral and fungal infections, preventive procedures are of particular relevance. Furthermore, the medical professionals are required to follow the procedures and to understand the significance of managing their basic professional tool, i.e. their hands. Thus, the hand hygiene program, which should be comprehensively implemented in every healthcare facility, should involve the quality of the hygiene infrastructure and of the products used to perform the procedures, knowledge of skin characteristics, the principles of proper skin care for rapid regeneration, as well as a competent approach to the medical professionals aimed at embracing the applicable principles.

Key words: hand hygiene, infections, prevention, skin