Surgical navigation in implantoprothetic treatment of the mandible after reconstruction with free fibula flap – a case report

Nawigacja chirurgiczna w rehabilitacji implantoprotetycznej żuchwy po rekonstrukcji wolnym płatem ze strzałki – opis przypadku

Maciej Rysz1 | Paweł Roguś2 | Marek Pietras1 | Stanisław Starościak1 | Maciej Jagielak2 | Janusz Jaworski1

1 Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej- -Curie w Warszawie
2 Klinika Ortognatyka w Raszynie

Maciej Rysz Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: (22) 546 20 00

Wpłynęło: 10.12.2014

Zaakceptowano: 22.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014027

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):165–170

Streszczenie: Rekonstrukcje żuchwy z wykorzystaniem wolnego płata ze strzałki wymagają stabilizacji przeszczepu za pomocą płyt tytanowych. Przestrzenie pomiędzy śrubami stabilizującymi przeszczep są wąskie, a wszczepienie w nie implantów zębowych jest problematyczne. Użycie nawigacji chirurgicznej pozwala na precyzyjne umieszczenie wszczepów zębowych. W pracy przedstawiono przypadek udanej implantacji siedmiu wszczepów zębowych. Zestaw do nawigacji chirurgicznej StealthStation® S7® (Medtronic) z modułem optycznym został użyty do nawigacji wszczepienia implantów zębowych w wolny przeszczep ze strzałki umocowany za pomocą płyty Synthes 2.0. Prefabrykowane szablony chirurgiczne nie były używane. Jedenastopunktowy most porcelanowy został osadzony na wszczepionych implantach zębowych jako ostateczne uzupełnienie protetyczne. 37-letni pacjent przebył resekcję odcinkową żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją płatem unaczynionym ze strzałki z powodu włókniakomięsaka żuchwy. Po operacji chory został radykalnie napromieniony techniką IMRT w dawce 70 Gy. Po trzyletnim okresie obserwacji bez cech wznowy wykonano mnogą implantację wszczepów Osstem wspomaganą systemem nawigacji chirurgicznej StealthStation® S7®, a następnie stałą pracę protetyczną. Wykorzystanie nawigacji chirurgicznej zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wszczepienia implantów zębowych oraz nadmiernego odsłonięcia części kostnej płata. Obecność tytanowej płyty rekonstrukcyjnej wraz ze śrubami umożliwia dokładną kalibrację nawigacji chirurgicznej oraz precyzyjne nawigowanie zabiegiem.

Słowa kluczowe: implanty zębowe, nawigacja chirurgiczna, rehabilitacja implantoprotetyczna, wolny płat ze strzałki

Abstract: Reconstruction of mandibular body with free fibula flap requires stabilization and shaping of the graft on reconstruction titanium plate. The space between screws used to fix the graft is narrow and insertion of implants for prosthetic rehabilitation is difficult. Surgical navigation system can facilitate precise implants placement. It was presented a case of successful navigated insertion of 7 implants. StealthStation® s7® (Medtronic) optical system was used to navigate dental implant placement in the free fibula flap fixed with 2.0 Synthes reconstruction plate. Prefabricated surgical template has not been used. 11 pointed bridge was prepared for dental rehabilitation. In 37 year-old patient with fibrosarcoma resection of the tumor included whole mandibular body. Simultaneous reconstruction with free fibula flap was performed. 12 screws were used to fix the graft. Adjuvant radiotherapy with 70 Gy was delivered. After three years observation there were no signs of recurrence and implantoprosthetic rehabilitation was planned. Surgical navigation was used to guide insertion of the dental implants in narrow spaces between screws and to avoid unplanned titanium contacts. Proper axis of all implants was achieved and allowed to form a one-piece dental bridge. Surgical navigation decreases risk of implant misplacement and allows to minimalize flap elevation and bone exposure during surgery. Presence of the titanium plate and screws used for osteosynthesis facilitates precise calibration of navigation and improves precision of implant placement.

Key words: dental implants, free fibula flap, implantoprosthetic rehabilitation, surgical navigation