Neuroosteoartropatia Charcota – trudności w klasyfikacji stadium choroby i różnicowaniu problemów degradacji stawów stopy

Charcot neuropathic osteoarthropathy – difficulties in classifying the stage of the disease and differentiating issues related to foot joint degradation

Elżbieta Szkiler1 | Aleksandra Bitenc-Jasiejko2, 3 | Anna Mirosz4 | Monika Marglewska3 | Marek Kucharzewski5

ORCID*: 0000-0002-4066-1212 | 0000-0002-3720-0300 | 0000-0002-8803-5405 | 0000-0002-7106-7830 | 0000-0001-7950-679X

1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
2 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Indywidualna Praktyka Podologiczna w Bydgoszczy
4 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
5 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Elżbieta Szkiler
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 23.09.2022

Zaakceptowano: 01.10.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022018

Forum Leczenia Ran 2022;3(4):127–140

Streszczenie: Neuroartropatia Charcota (CN) dotyka często pacjentów z cukrzycą ze współistniejącą neuropatią obwodową. Jest to szczególny typ zespołu stopy cukrzycowej, zwany stopą cukrzycową neuropatyczną. Charakteryzuje się znaczną i postępującą destrukcją stawów i kości. Ze względu na fakt, że pierwsze symptomy to niespecyficzny ból (często brak bólu) czy zaburzenia funkcjonalności stopy (najczęściej w obrębie śródstopia), CN jest nadal zbyt późno wykrywana. Z kolei wczesna diagnoza, prawidłowe leczenie zachowawcze polegające na ustabilizowaniu i odciążeniu (a w zaawansowanych stanach unieruchomieniu i bezwzględnym odciążeniu) mogą uchronić przed znaczną degradacją stopy, a nawet amputacją. Jak najszybsze wdrożenie leczenia pozwala tym samym na uniknięcie niepełnosprawności pacjenta, gdyż znaczna degradacja stawów może również prowadzić do poważnych problemów w lokomocji.

Słowa Kluczowe: neuroosteoartropatia, osteoartropatia, stopa Charcota

Abstract: Charcot neuropathic osteoarthropathy (CN) frequently affects diabetic patients with concomitant peripheral neuropathy. It constitutes a particular type of diabetic foot syndrome, referred to as diabetic neuropathic foot. It is characterised by a significant and progressive joint and bones destruction. Since the first symptoms of the disease are non-specific pain (commonly progressing without pain) and an impaired function of the foot (usually in the metatarsal area), CN is usually diagnosed at a late stage. In turn, early diagnosis, correct conservative treatment consisting of stabilisation and non-weight bearing (as well as immobilisation and total non-weight bearing in advanced conditions) may protect against significant degradation of the foot, or even amputation. Therefore, implementing treatment as early as allows the patient to avoid disability, since significant joint degradation may also result in serious locomotor issues.

Key Words: Charcot foot, neuroosteoarthropathy, osteoarthropathy