Nie każda rana jest widoczna – poznawcze skutki pandemii u dzieci

Not every wound is visible – the cognitive effects of the pandemic in children

Anna Stachura1, 2 | Anna Siudak2, 3

ORCID*: 0000-0002-9525-6097 | 0000-0002-1986-9078

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
3 Centrum Origin w Krakowie

Anna Stachura
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze,
e-mail: stachura.an@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2021

Zaakceptowano: 06.08.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021018

Forum Leczenia Ran 2021;2(3):111–116

Streszczenie: Trwająca od 12 marca 2020 roku pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywiera wpływ na całe społeczeństwo we wszystkich aspektach i w każdej grupie wiekowej. Dotychczas niewiele badań dotyczy trudności małych dzieci urodzonych tuż przed pandemią i w czasie jej trwania. Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie, jak wiele czynników mających wpływ na rozwój dziecka zostało zaburzonych w czasie pandemii i jak niekorzystnie zmiany te odbijają się na dzieciach. Przeprowadzone przez Autorki wstępne badania wskazują na konieczność edukacji i zwrócenia uwagi na trudności rozwojowe nie tylko przez rodziców i opiekunów, lecz także specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy spotykają się z dziećmi. Istotne bowiem jest wczesne wykrywanie nieprawidłowości, a następnie podjęcie działań terapeutycznych. Metody i techniki terapii dzieci z zaburzeniami opracowane na gruncie neurobiologii dają możliwość niwelowania dysfunkcji, o ile zostaną podjęte zanim nastąpią trudne do skompensowania zmiany. Autorki niniejszej pracy dokonały analizy dotyczącej określenia dzieci z grup ryzyka, u których konieczne jest wprowadzenie stymulacji neurobiologicznej w formie profilaktyki.

Słowa kluczowe: pandemia, rozwój dziecka, SARS-CoV-2

Abstract: The SARS-CoV-2 virus pandemic, ongoing since March 12th, affects the whole of society, in all aspects and in every age group. To date, few studies reported on the difficulties of young children born just before and during the pandemic. This paper aims to present how many factors affecting child development were disrupted during the pandemic and how children are adversely affected by these changes. Preliminary research conducted by the authors indicates the need for education and attention to developmental difficulties not only by parents and carers, but also by professionals who meet children in their everyday work. It is important to detect abnormalities at an early stage and then take therapeutic action. Therapeutic methods and techniques for children with disorders developed on the basis of neurobiology offer the possibility of minimizing dysfunctions, provided these actions are taken before potentially irreversible changes occur. The authors of this paper therefore present analyses concerning the identification of children from risk groups in whom prophylactic neurobiological stimulation should be introduced.

Key words: child development, pandemic, SARS-CoV-2