Niezamierzona hipotermia w oddziale intensywnej terapii – przyczyny, skutki i postępowanie

Unintended hypothermia in the intensive care unit – causes, effects and management

Sylweriusz Kosiński1 | Tomasz Darocha2, 3

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem
2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu

Sylweriusz Kosiński  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, e-mail: kosa@mp.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 05.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017020

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):145–151

Streszczenie:

Niezamierzona hipotermia występująca u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT) może być konsekwencją ekspozycji na zimno w warunkach przedszpitalnych lub ciężkich obrażeń ciała. Tę jednostkę chorobową można również zaobserwować u chorych na innych oddziałach szpitalnych oraz na salach operacyjnych. W wielu przypadkach hipotermia ma charakter jatrogenny i wynika z zaburzeń termoregulacji wywołanych działaniem leków bądź jest skutkiem zabiegów medycznych. Wywiera złożony wpływ na organizm i powoduje stopniową, zależną od temperatury centralnej, depresję praktycznie wszystkich narządów oraz układów. Z tego powodu może być niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu u chorych hospitalizowanych. Leczenie zaawansowanych postaci hipotermii powinno być prowadzone na oddziałach intensywnej terapii, których wyposażenie i możliwości pozwalają na rozpoznanie oraz opanowanie wszystkich zaburzeń narządowych. Bardzo istotne jest zapobieganie utracie ciepła u osób operowanych, a także stałe monitorowanie temperatury centralnej u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka wychłodzenia. Kluczowa jest jednak rzetelna wiedza na temat hipotermii, dająca możliwość prawidłowej oceny stanu chorego, odpowiedniej interpretacji badań, przewidywania potencjalnych powikłań oraz zastosowania odpowiedniej formy terapii.

SŁOWA KLUCZOWE: hipotermia, intensywna terapia, ogrzewanie, termoregulacja

Abstract:

Unintentional hypothermia found in intensive care units may be a consequence of prehospital exposure to cold, serious injury but can also develop on the intensive care unit (ICU) itself or operating rooms. In many cases hypothermia is iatrogenic in nature and derives from the impaired thermoregulation induced by the action of drugs or medical treatment. Hypothermia has a complex effect on the body and causes a gradual, depending on the core temperature depression of virtually all organs and systems. For this reason, it may be an independent risk factor for death in patients hospitalized. Treatment of advanced forms of hypothermia should be carried out on intensive care units, where equipment and capabilities allow for the identification and control of all organ disorders. It is very important to prevent heat loss in patients undergoing surgery and to monitor the core temperature in patients who present with risk factors for development of hypothermia. The key is, however, a thorough knowledge of hypothermia for the correct assessment of the patient, the proper interpretation of the tests, prediction of potential complications, and use appropriate forms of therapy.

KEY WORDS: critical care, hypothermia, rewarming, thermoregulation