Nitroksolina, cenna opcja terapeutyczna w zakażeniach dróg moczowych

Nitroxoline, a valuable therapeutic option in urinary tract infections

Jarosław Woroń1, 2

1 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Kliniczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, e-mail: j.woron@medi-pharm.pl
ORCID: 0000-0003-3688-1877

Wpłynęło: 20.04.2020

Zaakceptowano: 06.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020011

Forum Zakażeń 2020;11(2):97–100

Streszczenie: Przyczyną zakażeń układu moczowego (ZUM) w większości są bakterie. ZUM jest najczęściej efektem kolonizacji drobnoustrojów drogą wstępującą, rzadziej krwiopochodną lub limfatyczną, może współistnieć z innymi schorzeniami układu moczowego, utrudniając ich leczenie. Nitroksolina to chemioterapeutyk stosowany w zakażeniach dróg moczowych, skuteczny wobec licznych bakterii i grzybów. Jest lekiem charakteryzującym się unikalnym mechanizmem działania farmakodynamicznego, który polega na chelatowaniu dwuwartościowych kationów, co wiąże się z obniżeniem aktywności enzymów bakteryjnych, w szczególności polimerazy RNA. Stanowi cenną alternatywę w leczeniu infekcji układu moczowego dla furazydyny i fluorochinolonów.

Słowa kluczowe: infekcje, nitroksolina, układ moczowy

Abstract: The cause of urinary tract infections (UTI) is mostly bacteria. UTI is most often the result of colonization of microorganisms by the ascending route, less often blood or lymphatic, it can coexist with other urinary tract diseases, making treatment difficult. Nitroxoline is a urinary chemotherapy effective against numerous bacteria and fungi. Is a drug that is characterized by a unique mechanism of pharmacodynamic action, which consists in chelation of divalent cations, which is associated with a decrease in the activity of bacterial enzymes, in particular RNA polymerase. It is a valuable alternative in the treatment of urinary tract infections for furazidine and fluoroquinolones.

Key words: infections, nitroxoline, urinary tract