Nosicielstwo wybranych patogenów alarmowych u pacjentów z chorobami krwi hospitalizowanych w szpitalu klinicznym

Carriage of selected alert pathogens in patients with blood disorders hospitalised at a clinical hospital

Olga Saran1 | Danuta Bieńko1 | Agnieszka Milner1 | Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Marta Wróblewska1, 2

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78, e-mail: marta.wroblewska@wum.edu.pl

Wpłynęło: 20.06.2018

Zaakceptowano: 04.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018024

Forum Zakażeń 2018;9(3):109–115

Streszczenie:

 W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Ma na to wpływ zarówno stosowanie inwazyjnych technik diagnostycznych i leczniczych, jak i indywidualne cechy hospitalizowanych pacjentów. W prezentowanej pracy przedstawiono analizę epidemiologiczną nosicielstwa w przewodzie pokarmowym wybranych patogenów alarmowych wyizolowanych od pacjentów hospitalizowanych na oddziale hematologii. Analizą objęto patogeny alarmowe wytwarzające mechanizmy oporności typu: VRE, ESBL, KPC oraz MBL. W badanym materiale Gram-ujemne pałeczki z rzędu Enterobacterales wytwarzające ESBL wykryto u >26% pacjentów. W analizowanym okresie pałeczki Gram-ujemne o fenotypie MBL były obecne w próbkach pobranych od prawie 5% badanych, natomiast wyizolowano tylko dwa szczepy KPC(+). Nosicielstwo szczepów VRE wykryto u 12,6% pacjentów. Kolonizacja jelitowa wymienionymi patogenami stanowi ogromne zagrożenie zarówno dla chorego, jak i dla innych pacjentów z jego otoczenia, toteż powinna być stale monitorowana.

Słowa kluczowe: analiza epidemiologiczna, nosicielstwo jelitowe, patogeny alarmowe

Abstract:

In recent years, there has been a significant increase in the number of healthcare-associated infections. These are linked both to invasive diagnostic and therapeutic procedures as well as to the individual characteristics of hospitalised patients. In the present study, we report an epidemiological analysis of intestinal carriage of selected alert pathogens isolated from patients hospitalised in the haematology ward. Analysis comprised of alert pathogens characterised by: VRE, ESBL, KPC, and MBL mechanisms of resistance. In the analysed material, ESBL-producing Gram-negative rods classified in the order Enterobacterales were detected in >26% of patients. In the studied group, Gram-negative rods expressing the MBL phenotype were detected in samples from almost 5% of screened patients, while only two strains of KPC(+) rods were isolated. Carriage of VRE strains was detected in 12.6% of patients. Intestinal colonisation with the above-mentioned pathogens poses a great risk both to the carriers as well as to other patients who have contact with them, therefore it should be continuously monitored.

Key words: alert pathogens, epidemiological analysis, intestinal carriage