Obowiązek informacyjny oraz odpowiedzialność chirurga za jego realizację przy chirurgicznych zabiegach estetycznych

Information obligation and the surgeon’s responsibility for its implementation in cosmetic surgical procedures

Michał Gajda

ORCID: 0009-0008-6981-3102

Kancelaria Adwokacka Michał Gajda,
ul. Księcia Bogusława X 1/10,
70-440 Szczecin,
e-mail: michal.gajda@adwokatura.pl

Wpłynęło: 08.01.2024

Zaakceptowano: 21.01.2024

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2024001

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2024;12(1):13–18

Streszczenie: Obecnie chirurgia plastyczna stała się dziedziną medycyny nie tylko popularną, lecz także unikalną z perspektywy etycznej i prawnej. Każda interwencja medyczna wymaga od lekarza spełnienia wobec pacjenta obowiązku informacyjnego oraz uzyskania jego zgody, jednak zakres obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w przypadku chirurgicznych zabiegów estetycznych. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie chirurgom plastykom praktycznych zagadnień związanych z granicami obowiązku informacyjnego lekarzy w przypadku zabiegów chirurgii plastycznej, których głównym/jedynym celem jest poprawa wyglądu pacjenta.

Słowa kluczowe: obowiązek informacyjny, odpowiedzialność lekarza, zabiegi estetyczne

Abstract: Plastic surgery has become not only a mainstream medical field, but simultaneously a unique domain in terms of ethical and legal issues. Nowadays, physicians are obliged to comply with information obligation to the patient as well as to obtain the patient’s consent for any medical intervention. Nevertheless, the scope of the obligation is particularly relevant in the case of cosmetic surgical procedures. The objective of this paper is to provide plastic surgeons with practical clarification regarding the scope of physicians’ information obligations in cosmetic surgery procedures, the primary/single purpose of which is to improve the patient’s appearance.

Key words: cosmetic surgery, information obligation, physician’s responsibility