Ocena aktywności wybranych enzymów macierzy pozakomórkowej w przebiegu gojenia doświadczalnych uszkodzeń termicznych

The evaluation of chosen extracellular matrix enzymes activity during regeneration of experimental thermal injuries

Paweł Olczyk1 | Katarzyna Komosińska-Vassev 2 | Katarzyna Winsz-Szczotka2 | Jerzy Stojko3 | Katarzyna Klimek4 | Klaudiusz Gajewski5 | Krystyna Olczyk1

1 Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

5 Storkpharm Sp. z o.o. w Częstochowie

⇒ Paweł Olczyk Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec, Tel./Fax: (32) 269 98 39

Wpłynęło: 20.07.2014

Zaakceptowano: 28.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014016

Leczenie Ran 2014;11(3):97–101

Streszczenie: Dobrze poznana sekwencja zmian ekspresji metaloproteinaz macierzy (ang. matrix metalloproteinases – MMPs) w przebiegu poszczególnych faz naprawy uszkodzeń tkankowych pozwoliła Autorom pracy na zastosowanie doświadczalnego modelu gojenia oparzeń, który umożliwił porównanie terapeutycznej aktywności Propolu T (zawierającego propolis) oraz soli srebrowej sulfadiazyny (SSD) w oparciu o biochemiczną analizę MMPs. Eksperymentalne rany oparzeniowe zadano zwierzętom gatunku polska świnia domowa. Obecność MMP-1 (mataloproteinaza-1) oraz MMP-3 (metaloproteinaza-3) stwierdzono we wszystkich próbkach tkankowych. Propol T stymulował znaczące zmiany w zawartości poszczególnych MMPs w przebiegu gojenia doświadczalnych ran oparzeniowych. Zmiany zawartości metaloproteinaz macierzy po zastosowaniu SSD były słabiej zaznaczone. Korzystne oddziaływanie Propolu T na eksperymentalne uszkodzenia tkankowe stwarza możliwość zastosowania czynnika apiterapeutycznego w miejscowym leczeniu oparzeń.

Słowa kluczowe: czynnik apiterapeutyczny, gojenie, metaloproteinazy macierzy, sól srebrowa sulfadiazyny

Abstract: The well known sequence of matrix metalloproteinases (MMPs) changes during the different phases of wound repair allowed us to apply the experimental model of burn healing in which therapeutic efficacy of Propol T, comprising propolis as a main constituent, a and silver sulfadiazine (SSD) was compared through the biochemical MMPs analysis. An experimental burn wounds were inflicted in domestic pigs. MMP-1 and MMP-3 were found in all tissue samples. Propol T stimulated the significant changes in particular MMPs content in the course of experimental burn healing. Matrix metalloproteinases alterations after SSD implementation were less expressed. The beneficial effects of Propol T on experimental wounds make possible to apply this apitherapeutic agent in topical burn management.

Key words: apitherapeutic agent, healing, matrix metalloproteinases, silver sulfadiazine