Ocena wiedzy mieszkańców Bydgoszczy w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp

Knowledge evaluation of the residents of the city Bydgoszcz for proper feet care

Justyna Wytrykowska1 | Sara Nowicka2

1 Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp w Bydgoszczy 2 Poradnia Stopy Cukrzycowej Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

⇒ Justyna Wytrykowska, Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp w Bydgoszczy, ul. Sportowa 5, 85-091 Bydgoszcz, Tel.: 796 699 933

Wpłynęło: 20.08.2013

Zaakceptowano: 09.09.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013014

Leczenie Ran 2013;10(3):87–94

Streszczenie: Biomechanika chodu rzutuje na właściwą postawę ciała oraz na funkcjonowanie układu ruchu. Prawidłowa pielęgnacja stóp i paznokci oraz odpowiedni dobór obuwia mają ogromny wpływ na cały organizm człowieka. Celem pracy była ocena wiedzy mieszkańców Bydgoszczy w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp. Oceniono nawyki higieniczne dotyczące pielęgnacji stóp i paznokci, stan skóry stóp i paznokci, występujące wady i dolegliwości oraz umiejętność doboru obuwia. Ankieta została przeprowadzona wśród 1580 osób powyżej 15. roku życia na terenie miasta Bydgoszcz. Ankietowanych podzielono na grupy wiekowe. Uczestnicy badania mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań stóp oraz warsztatów dotyczących ich prawidłowej pielęgnacji. Wyniki przeprowadzonej ankiety dowodzą, że bydgoszczanie mają niską świadomość znaczenia prawidłowej pielęgnacji stóp. Jedynie 55% osób codziennie myje stopy, z czego 30% osób osusza przestrzenie międzypalcowe. Jeszcze mniejszy odsetek badanych stosuje kremy do stóp (37%) lub korzysta z zabiegów pedicure (6%). Prawie dwukrotnie więcej osób używa pumeksu do stóp niż specjalistycznej tarki. Tylko 36% ankietowanych wie kim jest podolog, z czego zaledwie 5% osób było na wizycie w gabinecie podologicznym. Największe problemy ze stopami pojawiają się u osób po 56. roku życia i dotyczą prawie połowy ankietowanych w tym wieku. Dolegliwości te mogą wynikać z popełnianych wcześniej nieprawidłowości w pielęgnacji. Z ankiety wynika, że mieszkańcy Bydgoszczy nie mają nawyku dbania o stopy, a pielęgnację włączają dopiero wtedy, gdy pojawia się z nimi problem. Zauważono również korelację poziomu wykształcenia badanych ze stanem wiedzy na temat prawidłowej pielęgnacji stóp: im niższe wykształcenie, tym niższa świadomość odnośnie prawidłowej pielęgnacji, a jednocześnie częstsze problemy ze stopami. Uzyskane wyniki dowodzą, że należy wprowadzić działania edukacyjne w celu podwyższenia świadomości bydgoszczan na temat właściwej pielęgnacji i profilaktyki chorób stóp. Na większą świadomość społeczeństwa może wpłynąć również prawne unormowanie zawodu podologa.

Słowa kluczowe: edukacja | mieszkańcy Bydgoszczy | prawidłowa pielęgnacja stóp

Abstract: Biomechanics of the walk influences proper posture of the body and structure of the movement. Correct care of the feet, nails and right choice of the footwear has great influence on a whole human body. The target of thesis was knowledge evaluation of the residents of the City Bydgoszcz for correct care of the feet. I have rated their hygiene habits concerning care of feet and nails, skin condition on the feet and condition of the nails, defects that occurring and choice of footwear of the residents. Polling was conducted among 1580 Bydgoszcz residents aged over 15 years old. Respondents were divided by age and education. They had an opportunity to get free feet examination and take part in workshops about correct care of the feet in selected places. Study results are showing that Bydgoszcz residents have low awareness of correct feet care. Only 55% people are washing their feet every day, of which 30% are drying the spaces between their toes. Even smaller percentage of respondents draws attention to using foot cream (37%) or pedicure treatments (6%). Almost twice as many people are using pumice instead of specialized foot file. Only 36% of residents knows who podiatrist is which of 5% people was on a visit to podiatric study. Biggest feet issues are showing after 56 years of age and are concerning almost half of the people. They can appear from previously committed irregularities in feet care. The residents of Bydgoszcz begin to look after their feet only when they have issues with them. They don’t act preventive. Lower education they have their awareness about proper feet care falls and at the same time feet issues are growing. Obtained results are confirming that there should be taken educational action in order to increase awareness of Bydgoszcz residents on proper care and prevention feet diseases. Legal normalization of podiatrist profession may influence on greater awareness in society.

Key words: correct feet care | education | residents of the city of Bydgoszcz