Ocena właściwości fizykochemicznych nowoczesnych opatrunków stosowanych w leczeniu ran 

The use of hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic foot syndrome – own experience

Mateusz Sopata1 | Adam Piasecki1 | Maciej Sopata2

1 Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
2 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Mateusz Sopata Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

Wpłynęło: 15.06.2016

Zaakceptowano: 30.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016012

Leczenie Ran 2016;13(2):39–43

Streszczenie: W celach analitycznych przeprowadzono trzy doświadczenia mające na celu określenie właściwości pięciu opatrunków włókiennych dostępnych na rynku. Aby określić odczyn chemiczny każdej z próbek, dokonano pomiaru pH. W celu zbadania zdolności pochłaniających opatrunku przeprowadzono pomiar chłonności, a w celu oceny właściwości absorpcyjnych włókien – tzw. test flagi. Na podstawie dokonanych obserwacji i wyników można wskazać różnice w pięciu badanych opatrunkach. Pomiar pH wykazał, że opatrunki posiadają odczyn kwasowy, wahający się pomiędzy wartościami 4,4–6,4. W badaniu absorpcji dla każdego z opatrunków dokonano dziesięciu pomiarów, z których wyznaczono wartość średnią. Stwierdzono duże różnice pomiędzy poszczególnymi badanymi próbkami. Najwyższa wartość absorpcji wynosiła 2148%, a najniższa – 531,46%. Dysproporcje w każdym z opatrunków wykazał także tzw. test flagi, który obrazowo ukazuje właściwości pochłaniania i zatrzymywania roztworu w strukturze włókna.

Słowa kluczowe: chłonność, odczyn pH, opatrunki włókniste, rany przewlekłe

Abstract: For analytical assessment three experiments were made to describe the properties of dressings of five companies available on market. The measurement of pH was made. The absorption test was made to measure and describe the capacity of fibers dressings while absorbing fluid into their structure. To describe the properties and abilities to stop the solution in fiber structure the flag test was also made. The results and observations showed that there is a difference between five samples. The pH measurement showed that dressings have an acidic character with a value of 4.4–6.4. The absorption test showed a big difference between samples. For each dressing ten measurements were made to determinate the average. The highest average value of absorption was 2148% and the lowest value was 531.46%. The following flag test also illustrated the differences in each dressing.

Key words: absorbtion, chronic wounds, hydrofibre dressings, pH