Opatrunki lipidokoloidowe – nowatorska koncepcja leczenia szerokiego spektrum ran ostrych i przewlekłych

Lipido-colloid dressing – innovative concept for the management of wide range of acute and chronic wounds

Maciej Zieliński1 | Marek Kucharzewski2 | Maria T. Szewczyk3 | Marzenna Bartoszewicz4 | Maciej Sopata5 | Tomasz Banasiewicz6 | Beata Mrozikiewicz-Rakowska7 | Arkadiusz Jawień8

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu M. Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
4 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
6 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
7 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
8 Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Maciej Zieliński Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Tel.: (61) 854 91 41

Wpłynęło: 19.07.2016

Zaakceptowano: 05.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016015

Leczenie Ran 2016;13(3):77–83

Streszczenie: Pomimo rozwoju medycyny, postęp cywilizacyjny wpływa na wzrost częstości występowania ran przewlekłych. Rany te cechują się dużym zróżnicowaniem etiologicznym i złożonością obrazów klinicznych, co komplikuje proces terapii i obniża jej efektywność. Poznanie patofizjologii gojenia na poziomie molekularnym umożliwiło opracowanie obowiązującej koncepcji leczenia ran. Polega ona na optymalizacji warunków środowiskowych loży rany w celu podniesienia efektywności endogennych procesów naprawczych w każdej z faz gojenia. Podstawowym atrybutem takiej terapii jest stosowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie opatrunków. Celem niniejszego opracowania było usystematyzowanie aktualnej wiedzy dotyczącej specyfiki ran przewlekłych, procesu ich gojenia oraz aktualnych zaleceń terapeutycznych. Przedstawiono także charakterystykę nowatorskiej formuły opatrunków opartych na unikalnej technologii lipidokoloidowej.

Słowa kluczowe: gojenie ran, opatrunki lipidokoloidowe, rana przewlekła, TIME

Abstract: Despite considerable progress in medicine, civilization development is still associated with the increased prevalence of chronic wounds. They are characterized by etiological diversity and complex clinical courses, which complicate therapeutic process and lower its efficacy. Better understanding of molecular mechanisms underlying healing process led to the development of current concept of wound management, so called wound bed preparation. This is based on optimization of the wound bed microenvironment in order to increase efficacy of endogenous regenerative processes in each phase of wound healing. Main attribute of this new therapeutic approach is the implementation of modern, technologically advanced dressing materials. In this publication we systemized the current knowledge about chronic wounds’ specificity, healing process and current therapeutic guidelines. The characteristic of innovative dressing formula, based on unique lipido-colloid technology was also presented.

Key words: chronic wound, lipido-colloid dressing, TIME, wound healing