Osteogeneza dystrakcyjna i rekonstrukcja implantoprotetyczna przedniego odcinka żuchwy po usunięciu olbrzymiokomórkowej zmiany wewnątrzkostnej – opis przypadku

Osteodistraction and implant prosthetics reconstruction of the anterior mandibular segment after removal of a central giant cell lesion – case report

Damian Dudek1–3 | Maciej Jagielak4 | Anna Jagielak4 | Edyta Reichman-Warmusz2 | Andrzej Gruźlewski1

1 NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu
2 Regionalne Centrum Stomatologii w Toruniu
3 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
4 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie

Damian Dudek Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Regionalne Centrum Stomatologii w Toruniu, ul. Konstytucji 3 maja 42, 87-100 Toruń

Wpłynęło: 20.03.2018

Zaakceptowano: 14.04.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):21–30

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano rzadki przypadek zaawansowanej rekonstrukcji odcinka przedniego żuchwy z zastosowaniem dystraktora wewnątrzustnego, wspomaganej użyciem przeszczepu kości autogennej. Ponadto zęby w odcinku przednim odtworzono przy pomocy czterech wszczepów śródkostnych i stałej konstrukcji protetycznej opartej na nich. Młoda pacjentka została poddana zabiegowi po pięciu latach od radykalnego usunięcia olbrzymiokomórkowej zmiany wewnątrzkostnej. Wykonano wtedy odcinkową resekcję brzeżną, połączoną z ekstrakcją siekaczy i kłów dolnych.

Słowa kluczowe: dystrakcja pionowa, dystrakcja wyrostka zębodołowego, olbrzymiokomórkowa zmiana wewnątrzkostna

Abstract: The authors presents a rare case of advanced reconstruction of the anterior mandible with the use of an intra-articular distractor supported by the use of autogenous bone graft. In addition, the frontal teeth were restored using four intraosseous implants and a fixed prosthetic construction based on them. The young patient underwent surgery after 5 years of radical removal of the giant intracellular lesion. A segmental marginal resection was performed, combined with the extraction of incisors and lower canines.

Key words: alveolar distraction, central giant cell lesion, vertical distraction