Ostry dyżur replantacyjny – ocena wyników osiągniętych w pierwszym roku pracy Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Krakowie

Emergency replantation service – the evaluation of results achieved in the first year activity of the Malopolska Burn and Plastic Surgery Center in Krakow

Anna Chrapusta 1 | Karolina Małek1 | Michał Nessler 1 | Klaudia Odrowąż-Pieniążek1 | Wojciech Mudyna 2 | Ewa Kobielska2 | Zbigniew Żyła 3 | Robert Gałązkowski3

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Hiperbarii Tlenowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

3 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

⇒ Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Hiperbarii Tlenowej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 82 91, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 02.12.2013

Zaakceptowano: 28.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014003

Leczenie Ran 2014;11(1):31–35

Streszczenie: Wstęp W styczniu 2013 roku Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne w Krakowie zostało przyłączone do ostrodyżurowego systemu opieki pacjentów z amputacjami dla Polski, który został dobrowolnie stworzony przez ośrodki ortopedyczne skupione na północy i zachodzie kraju – w Szczecinie, Trzebnicy i Poznaniu. System podziału tzw. dyżurów replantacyjnych pomiędzy cztery ośrodki ma na celu zapewnienie opieki medycznej w dziedzinie, której z powodu szczególnie wyjątkowej trudności organizacyjnej nie może zapewnić żaden pojedynczy ośrodek w Polsce. System bazuje na współpracy specjalistów doświadczonych w mikrochirurgii replantacyjnej ręki i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem pracy jest ocena wyników pracy MCOP w dziedzinie replantacji kończyn. Materiał i metody Materiał kliniczny pracy stanowią pacjenci przyjęci i operowani w trybie dyżuru replantacyjnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Grupa liczyła 22 pacjentów, wśród których większość została przewieziona transportem lotniczym z terenów przekraczających 250 km odległości od Krakowa. Wyniki Na 16 replantacji u 22 przyjętych pacjentów tylko u jednego z nich nastąpiła utrata śródręcza, zaś u drugiego – połowa replantowanego kciuka. W pozostałych przypadkach zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem. Pierwotne rekonstrukcje zostały przeprowadzone pod kątem poprawy funkcji ręki. Wnioski Utworzenie kilku ośrodków replantacyjnych wydaje się być najdoskonalszą metodą zapewnienia optymalnego leczenia pacjentów z amputacjami. Niemniej jednak, takie przedsięwzięcie powinno mieć mocne wsparcie finansowe w celu zapewnienia rozwoju tak dalece wysublimowanej dziedzinie medycyny.

Słowa kluczowe: amputacja, replantacja, rewaskularyzacja

Abstract: Introduction Introduction In January 2013 Malopolska Burn and Plastic Surgery Center had been joined to the system of permanent emergency medical service for patients with upper limb amputations in Poland. This agreement has been established informal and voluntary between high specialised hospitals in Trzebnica, Szczecin and Poznań. This system has been organised ex-gratia without any financial support. The great idea for this project was to enable the victims of amputations an immediate and professional help in the high qualified microsurgical centers. Everyday one of the fourth centers, able to do any replantation independent of the level of amputation, has an emergency duty replantation service. The significant support for fluent communication between the replantation centers and emergency medical services is gained from Polish Medical Air Rescue. The aim of this paper is the evaluation of results achieved in Malopolska Burn and Plastic Surgery Center in 2013. Material and methods The authors analyzed 22 patients treated in Malopolska Burn and Plastic Surgery Center, admitted to the hospital immediately after amputation injury. Results In the group of 22 admitted patients 16 replantations had been performed. In this group only one patient lost his hand after the midcarpal replantation and one patient lost one half of replanted thumb. Other primary reconstruction helps in post traumatic hand function. Conclusion The creation of the replantations centers cooperating in the emergency medical service seems to be the best option in the improvement in the medical care system in Poland. However such project should to have the strong financial support to enable the organisation of treatment in such sophisticated branch of medicine.

Key words: amputation, replantation, revascularization