Oszczędzające leczenie zakażenia paliczka palucha w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej – przypadek kliniczny

Conservative treatment of the phalanx of the big toe in the course of diabetic foot. A case study

Maciej Pawłowski | Anna Owczarczyk | Katarzyna Cypryk

ORCID*: 0000-0001-6704-7848 | 0000-0001-5021-446X | 0000-0003-0877-9111

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Maciej Pawłowski Klinika Chorób Wewnętrznych i  Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Tel.: 42 201 43 40, Fax: 42 201

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 13.05.2019

Zaakceptowano: 19.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019004

Leczenie Ran 2019;16(1):23–26

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest wciąż istotną przyczyną hospitalizacji oraz nieurazowych amputacji kończyn dolnych. Około 20% wszystkich infekcji w obrębie stopy jest powikłanych zakażeniem kości. Leczenie polega na stosowaniu długotrwałej antybiotykoterapii i/lub usunięciu zakażonej kości. Ze względu na słabą penetrację antybiotyków, zakażenie paliczków palców stopy – według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – stanowi wskazanie do amputacji. W celu uniknięcia amputacji palca, można usunąć zakażoną kość (przez istniejące owrzodzenie). W niniejszej pracy zaprezentowano opis pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 z zakażeniem podstawy paliczka dalszego palucha, u którego podjęto próbę takiego leczenia. Wybrane postępowanie pozwoliło uniknąć amputacji, zachować prawidłową biomechanikę stopy i znacznie skrócić czas stosowania antybiotyku.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, osteomyelitis, zapalenie kości, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Diabetic foot syndrome is still a significant cause of hospitalizations and non-traumatic lower extremity amputations. Approximately 20% of all foot infections are complicated by bone infection. Treatment includes long-lasting antibiotic therapy or/and infected bone resection. Due to poor antibiotic penetration, infection of foot phalanges is an indication for amputation, according to Polish Diabetes Association. In order to avoid toe amputation, there is a possibility of removing the infected bone, most often via the existing ulceration. In this case report we present this treatment attempt made in a patient suffering from type 2 diabetes with an infection of the base of the first distal foot phalanx. The chosen treatment allowed to avoid amputation, maintain correct foot biomechanics and to considerably shorten the antibiotic therapy duration.

Key words: diabetic foot syndrome, diabetic food ulcer, diabetes mellitus type 2, osteomyelitis