Patogeny alarmowe oddziałów intensywnej terapii

Alert-pathogens of intensive care units

Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Małgorzata Fleischer, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 80

Wpłynęło: 10.10.2016

Zaakceptowano: 30.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016015

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(3):61–68

Streszczenie:

Szczepy wielolekooporne zaliczane do grupy patogenów alarmowych są przyczyną wielu ciężkich i trudnych do leczenia infekcji, które znacznie zwiększają zachorowalność i śmiertelność wśród pacjentów oddziałów intensywnej terapii (OIT). Inwazyjne procedury oraz wysokie zużycie antybiotyków u osób krytycznie chorych wpływają na ryzyko rozprzestrzeniania się tych mikroorganizmów w oddziale. W pracy omówiono najważniejsze patogeny szpitalne, takie jak: wielolekooporne Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa, pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum lub karbapenemazy, oporne na metycylinę Staphylococcus aureus, oporne na wankomycynę Enterococcus spp. i Clostridium difficile.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, metycylinooporne Staphylococcus aureus, patogeny alarmowe, wankomycynooporne enterokoki, wielooporne Gram-ujemne pałeczki

Abstract:

Multidrug-resistant strains belonging to alert pathogens are a major cause of many serious and difficult to treat infections, which greatly increases the morbidity and mortality among ICU patients. Invasive procedures, high consumption of antibiotics in critically ill patients may explain the risk of the spread of these microorganisms in the ward. The article discusses the most important nosocomial pathogens such as multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa, extended-spectrum beta-lactamases or carbapenemases producing Enterobacteriaceae, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin- resistant Enterococcus spp. and Clostridium difficile.

Key words: alert pathogens, Clostridium difficile, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, multidrug-resistant Gram-negative rods, vancomycin-resistant enterococci