Pielęgnacja pacjenta z COVID-19 w oddziale intensywnej terapii na przykładzie oddziału COVID w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Nursing care for a patient with COVID-19 in the intensive care unit on the example of the COVID ward at the Provincial Specialist Hospital in Olsztyn

Anna Antoszewska

ORCID: 0000-0003-0920-4483

Oddział Intensywnej Terapii,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
ul. Żołnierska 18, 10 -651 Olsztyn,
e-mail: anna.laguna@gmail.com

Wpłynęło: 08.08.2022

Zaakceptowano: 19.08.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2022002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(1):21–24

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych aspektów pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w oddziałach intensywnej terapii, na których przebywają pacjenci z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Nauka bezpiecznej pracy, pielęgnacji oraz obsługi sprzętu stanowi wyzwanie w praktyce pielęgniarskiej. Skuteczna współpraca całego personelu OIT jest niezbędna, by zapewnić bezpieczeństwo oraz najlepszą opiekę pacjentom.

Słowa kluczowe: COVID-19, oddział intensywnej terapii, opieka pielęgniarska

Abstract: The aim of this study is to present the most important aspects of the work of nurses working in intensive care units treating patients with confirmed COVID-19 infection. Learning to work safely, care for and use equipment is a challenge for everyone working in this profession. Effective cooperation of all staff working in the ward is essential to ensure the safety and best care for all patients.

Key words: COVID-19, intensive care unit, nurse care