Porównanie wrażliwości in vitro bakterii na ceftarolinę i antybiotyki najczęściej stosowane w Polsce w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich u dzieci i dorosłych – dane z lat 2013–2018 z ośrodków biorących udział w programie ATLAS

Assessment of the in vitro sensitivity of bacterial pathogens to ceftaroline and comparator antibiotics Frequently Used in Poland in skin and soft tissue infections in paediatric and adult populations: data from ATLAS surveillance program 2013–2018

Małgorzata B. Prażyńska1 | Łukasz Pojnar2 | Patrycja Zalas-Więcek1 | Eugenia Gospodarek-Komkowska1 | Jolanta Kędzierska2 | Anna Kujawska2 | Barbara Możejko-Pastewka3 | Monika Bogiel3

ORCID*: 0000-0002-2977-1808 | 0000-0001-7139-9635 | 0000-0003-2063-6850 | 0000-0003-0334-7520 | 0000-0002-7909-5270 | 0000-0001-7199-3247 | 0000-0003-2177-8930 | 0000-0001-9321-3459

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Pfizer Polska w Warszawie

Monika Bogiel Pfizer Polska, ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, e-mail: monika.bogiel@pfizer.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.05.2020

Zaakceptowano: 30.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020014

Forum Zakażeń 2020;11(2):57–66

Streszczenie: Wstęp Zakażenia skóry i tkanek miękkich to bardzo niejednorodna grupa schorzeń wywoływanych przez różne gatunki bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, spośród których jednym z najczęściej izolowanych jest Staphylococcus aureus. Ceftarolina (prolek fosamil ceftaroliny) została zatwierdzona do leczenia powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich, wywołanych przez metycylinowrażliwe i metycylinooporne Staphylococcus aureus, paciorkowce beta-hemolizujące i pałeczki Enterobacterales niewytwarzające beta-laktamaz o rozszerzonym zakresie działania oraz inne wrażliwe gatunki bakterii Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Celem przedstawionych badań było porównanie wrażliwości bakterii na ceftarolinę i antybiotyki najczęściej stosowane w Polsce w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich u dzieci i dorosłych w latach 2013–2018 w ramach programu badawczego ATLAS (ang. Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance). Jest to międzynarodowe badanie prowadzone w celu monitorowania częstości występowania oporności na stosowane antybiotyki na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Materiał i metody Badany materiał stanowiło 968 niepowtarzających się izolatów S. aureus, Enterobacterales ESBL-ujemnych i paciorkowców beta-hemolizujących wyhodowanych z materiału pobranego z zakażeń skóry i/lub tkanek podskórnych u dzieci i dorosłych w czterech ośrodkach w Polsce, które w latach 2013–2018 brały udział w programie ATLAS. Wszystkie izolaty wysyłano do centralnego laboratorium IHMA w celu potwierdzenia identyfikacji bakterii do gatunku metodą jonizacji próbki połączonej z pomiarem jej masy w spektrometrze masowym (MALDI). Oznaczenie wartości najmniejszych stężeń hamujących wzrost bakterii (MIC) wykonano metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Wyniki (odsetek izolatów wrażliwych, %S lub wrażliwych przy zwiększonej ekspozycji, %I) interpretowano, opierając się na obowiązujących wytycznych EUCAST, jeśli były dostępne wartości graniczne (breakpoints) dla danej pary antybiotyk-gatunek. Wyniki Wszystkie badane szczepy MSSA były wrażliwe na ceftarolinę (MIC90=0,25 µg/ml). Wśród 250 szczepów MRSA wrażliwość na omawiany antybiotyk stwierdzono u 87,4% (MIC90=2 µg/ml). Wszystkie izolaty MRSA niewrażliwe (nie-S) na ceftarolinę wykazywały wartość MIC90=2 µg/ml, co odpowiada kategorii I (wrażliwe przy zwiększonej ekspozycji). Nie wykazano szczepów MRSA opornych na jej działanie. Wszystkie izolaty paciorkowców beta-hemolizujących wykazywały wrażliwość na ceftarolinę (MIC90=0,015 µg/ml). Prawie 86% (85,6%) izolatów pałeczek Gram-ujemnych z rzędu Enterobacterales ESBL-ujemnych cechowało się wrażliwością na ceftarolinę (MIC90=1 µg/ml). Wnioski Ceftarolina okazała się wysoce aktywna wobec najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń skóry i tkanek miękkich, w tym szczególnie wobec szczepów MRSA i paciorkowców beta-hemolizujących. Wskazane jest częstsze oznaczanie wrażliwości na ceftarolinę szczepów bakterii izolowanych w polskiej populacji w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej.

Słowa kluczowe: antybiotykooporność, fosamil ceftaroliny, gronkowiec złocisty, MRSA, Staphylococcus aureus, zakażenia skóry i tkanek miękkich

Abstract: Introduction Skin and soft tissue infections are a heterogeneous group of diseases caused by various Gram-positive and Gram-negative pathogens, most commonly Staphylococcus aureus. Ceftaroline (a ceftaroline fosamil prodrug) has been approved for the treatment of complicated skin and soft tissue infections caused by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), beta-hemolytic Streptococcus and Enterobacterales not producing extended-spectrum β-lactamases (ESBL-negative), and other pathogens. This study aimed to compare the in vitro activity of ceftaroline with the antibiotics most commonly used in Poland for the treatment of skin and soft tissue infections. This research formed part of the international ATLAS (Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance) research program, which monitors the incidence of antibiotic resistance at the local, regional, and global levels. Material and methods The study material was 965 clinically relevant, non-duplicate isolates of S. aureus, ESBL-negative Enterobacterales, and beta-hemolytic streptococci collected from skin and soft tissue infections of adults and children between 2013 and 2018 in four centers in Poland. All isolates were shipped to the International Health Management Associates (IHMA) where their identities were confirmed by MALDI-TOF. Minimum inhibitory concentrations (MICs) and susceptibility (%S) were determined using the broth microdilution method and EUCAST breakpoints, where available. Results All MSSA isolates were susceptible to ceftaroline (MIC90=0.25 µg/ml). Of the 250 MRSA isolates, 87.4% were susceptible to ceftaroline (MIC90=2 µg/ml). All MRSA isolates not susceptible to ceftaroline had a MIC90=2 µg/ml, corresponding to the EUCAST category I (susceptible, increased exposure). None of MRSA isolates were ceftaroline-resistant. All beta-hemolytic Streptococci isolates were susceptible to ceftaroline (MIC90=0.015 µg/ml). The majority of the ESBL-negative Enterobacterales isolates (86.6%) were susceptible to ceftaroline (MIC90=1 µg/ml). Conclusions Ceftaroline has been shown to be highly active against the most common pathogens of skin and soft tissue infections, including MRSA strains and beta-hemolytic streptococci. Further, more frequent monitoring of sesitivity to ceftaroline in routine microbial diagnosis in Polish population is adviced.

Key words: antimicrobial resistance, ceftaroline fosamil, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, soft tissue infections, Staphylococcus aureus