Potencjał antybiofilmowy szczepów probiotycznych

Antibiofilm potential of probiotic strains

Ruth Dudek-Wicher | Justyna Paleczny | Marzenna Bartoszewicz

ORCID*: 0000-0001-8033-3531 | 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-6542-2525

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ruth Dudek-Wicher
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław,
e-mail: ruth.dudek-wicher@umw.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.09.2021

Zaakceptowano: 10.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021026

Forum Zakażeń 2021;12(6):243–249

Streszczenie: Oporność drobnoustrojów na środki przeciwdrobnoustrojowe jest ściśle związana ze zdolnością patogenów do tworzenia wysoce usieciowanej struktury biofilmowej. W poszukiwaniu nowych substancji o działaniu przeciwbiofilmowym jedną z rozważanych opcji terapeutycznych są probiotyki. Szczepy probiotyczne z rodzaju Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Streptococcus spp., Lactococcus spp. oraz Leuconostoc spp. wykazują wiele mechanizmów, które nie tylko zwalczają dojrzały biofilm tworzony przez bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne czy grzyby drożdżopodobne, ale także mają zdolność do zapobiegania jego tworzeniu. Ponadto wyekstrahowane z płynnych hodowli metabolity, produkowane przez szczepy probiotyczne, uszkadzają strukturę biofilmu i przyczyniają się do zmniejszenia żywotności drobnoustrojów. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczących przeciwbiofilmowych właściwości probiotyków i produktów ich metabolizmu oraz możliwości ich wykorzystania w terapii zakażeń.

Słowa kluczowe: biofilm, biosurfaktanty, eradykacja, probiotyki, zakażenia

Abstract: Increasing antimicrobial resistance of microorganisms is closely related to the ability of pathogens to form highly specialized biofilm structures. Thus, probiotics are one of the therapeutic options currently considered in the search for new substances with anti-biofilm properties. Probiotic strains, such as: Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Streptococcus spp., Lactococcus spp., and Leuconostoc spp. demonstrate a variety of mechanisms which not only eradicate mature biofilm formed by Gram-positive, Gram-negative bacteria or yeast-like fungi, but also possess the ability to prevent its formation. Furthermore, the metabolites extracted from the probiotic strains culture, damage the biofilm structure and contribute to the reduction of microbial viability. The presented paper provides an overview of the latest scientific reports on the anti-biofilm properties of probiotic strains and their metabolic products, as well as on their prospective use in the treatment of infections.

Key words: biofilm, biosurfactants, eradication, infections, probiotics