Potencjał kontroli wysięku ran przewlekłych przy użyciu opatrunków opartych na technologii lipidokoloidowej z dodatkiem srebra, poliabsorbentu akrylanowego i czynnika nanooligosacharydowego

The capability of lipido-colloid dressings with silver, polyacrylate absorbent and a nano-oligosaccharide to control exudate in chronic wounds

Maciej Zieliński1 | Marcin Gabriel1 | Marzenna Bartoszewicz2 | Zbigniew Krasiński1

ORCID*: 0000-0001-8238-2572 | 0000-0001-9869-6939 | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-2798-1959

1 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z Pododdziałem C i D
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Maciej Zieliński
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z Pododdziałem C i D, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Tel.: 61 854 91 41, e-mail: mazelik@yahoo.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2020

Zaakceptowano: 10.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020031

Forum Leczenia Ran 2020;1(4):153–159

Streszczenie: Jakość wysięku z rany stanowi swego rodzaju marker szeroko pojętej kondycji procesu gojenia. Wnikliwa i wielokierunkowa analiza aberracji wysięku ma fundamentalne znaczenie w diagnostyce patologii, leżącej u podstaw zaburzeń kaskady gojenia i ewoluowania rany ostrej w fazę przewlekłą. Wdrożenie na tej podstawie adekwatnych działań terapeutycznych, nakierunkowanych na optymalizację wysięku, sprzyja przywróceniu prawidłowości sekwencji biologicznych procesów regeneracji tkanek. Poza leczeniem systemowym, nie mniej istotne jest także właściwe postępowanie z lożą rany i tkankami otoczenia. Jego istotę – poza opracowaniem rany – stanowi dobór właściwego opatrunku. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowo charakterystykę nowatorskich opatrunków opartych na technologii lipidokoloidowej i ich potencjał w kontroli wysięku.

Słowa kluczowe: rany przewlekłe, technologia lipidokoloidowa, wysięk

Abstract: The type of exudate found at the wound site can be an indicator for the condition of the healing process. A thorough and multidirectional analysis of exudate aberrations is of fundamental importance in the diagnosis of pathological processes which underlie disturbances of the healing cascade and the transition of the acute wound into a chronic phase. The implementation of accurate therapeutic measures, aimed at the optimization of exudate helps to restore correct sequences of biological tissue regeneration processes. In addition to systemic treatment, it is no less important from this point of view to properly manage the wound bed and surrounding tissues. Apart from wound preparation it is essential to select a proper dressing. This review paper presents detailed characteristics of the novel lipido-colloid dressings and their potential for exudate control.

Key words: chronic wound, exudate, technology lipido-colloid