Profilaktyka przeciwodleżynowa i metody prognozowania ryzyka rozwoju odleżyn w oddziałach intensywnej terapii

Anti-decubitus prevention and methods of forecasting the risk of developing decubitus in intensive care units

Sylwia Krzemińska | Adriana Borodzicz

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Sylwia Krzemińska, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Barta 5, 50-618 Wrocław

Wpłynęło: 10.10.2016

Zaakceptowano: 24.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016016

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):117–124

Streszczenie:

Odleżyny, należące do trudno gojących się ran przewlekłych, powstają w wyniku działania różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych i goją się powyżej 6 tygodni. W dużej mierze problem ran odleżynowych dotyczy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Do najważniejszych czynników przyczyniających się do uszkodzenia skóry i ostatecznie powstania odleżyny należą: ucisk, tarcie, naciąganie i wilgoć. Występowanie zmian odleżynowych u pacjentów intensywnej terapii wymaga podejmowania wielu złożonych i często kosztownych działań leczniczo-pielęgnacyjnych. Odleżyna stanowi bolesne powikłanie unieruchomienia chorego. Do działań profilaktycznych zalicza się: ocenę ryzyka rozwoju odleżyn i wyróżnienie pacjentów z tym ryzykiem, pielęgnację skóry, odpowiednie układanie chorego i częstą zmianę pozycji jego ciała, odciążanie miejsc narażonych na występowanie zmian odleżynowych, odpowiednie odżywianie i nawadnianie, fizjoterapię oraz dokumentowanie podejmowanych działań.

Słowa kluczowe: odleżyna, pielęgniarka, profilaktyka

Abstract:

Decubitus belonging to non-healing chronic wounds. They arise as a result of various internal and external causes. They are heal over 6 weeks. Mostly they occur in intensive care and anesthesia unit. The most important factors that cause damage to the skin and eventually rise to decubitus include: pressure, friction, movement type and humidity. The prevalence of decubitus in patients of intensive therapy requires making many complex and often expensive medical activities-beauty treatments. Furthermore, it is unpleasant and painful complication of immobilization of the patient. To prevention include: a risk assessment of the development of decubitus and focus on patients at risk for decubitus, skin care, changing body position, relief from oppressive places exposed to changes decubitus, nutrition and hydration, physiotherapy and documentation of actions taken.

Key words: decubitus, nurse, preventive medicine