Radzenie sobie ze stresem przez pielęgniarki w czasie epidemii COVID-19
Stress management among nurses during the COVID-19 pandemic
Małgorzata Cichońska1, 2 | Małgorzata Stawiarska1 | Agnieszka Michalska1, 2 | Karolina Cichońska1, 2 | Dorota Maciąg1, 3 | Monika Borek1, 2

ORCID*: 0000-0003-3088-4460 | 0000-0003-1926-8990 | 0000-0002-4570-3047 | 0000-0002-0825-6663 | 0000-0002-7914-7827 | 0000-0002-0428-4309

1 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 Szpital Wielospecjalistyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim
3 GVM CARINT w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Cichońska
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa,
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
e-mail: malgosia1307@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.07.2022

Zaakceptowano: 18.07.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022014

Forum Zakażeń 2022;13(4):121–128

Streszczenie: Wstęp Praca w warunkach epidemii stanowi dla pielęgniarki obciążenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Nieznane warunki, poczucie zagrożenia i presja otoczenia skutkują wystąpieniem lub eskalacją różnych negatywnych emocji, jak strach, lęk, gniew i agresja, niejednokrotnie prowadząc do wyczerpania emocjonalnego, bezsenności czy depresji i powodując sięganie po używki. Cel Celem niniejszego badania była analiza stosowania używek, jako strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek w czasie epidemii COVID-19. Materiał i metody Badanie na potrzeby pracy zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2022 roku wśród personelu pielęgniarskiego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej. Jako istotne prawdopodobieństwo w testach statystycznych przyjęto p≤0,05. Wyniki Stres w pracy w związku z epidemią COVID-19 bardzo często odczuwało 37,14% badanych, często 35,24%, zawsze 8,57%. Najczęściej badanym towarzyszyła niepewność (72,38%), zaś prawie połowa odczuwała lęk. Uczuciem towarzyszącym pracy w czasie pandemii było zmęczenie (81,9%), a najczęstszym czynnikiem stresogennym w pracy była odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów (62,86%) oraz możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (60%). Jako sposób radzenia sobie ze stresem badani często wskazywali rozmowę z zaufaną osobą (47,62%). Stres wpływał na częstsze spożywanie alkoholu, po który osoby wcześniej spożywające alkohol sięgały teraz codziennie lub kilka razy w tygodniu. Stres istotnie spowodował zwiększenie liczby wypalanych papierosów czy powrót do nałogu (75%). Wnioski Pandemia COVID-19 wśród pielęgniarek wywołała stres oraz poczucie zmęczenia i bezsilności, które istotnie wpływają na sięganie po używki.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, stres

Abstract: Introduction Work under pandemic conditions constitutes both a physical and psychological strain for a nurse. The abnormal conditions, the sense of danger, as well as the pressure of the environment result in the emergence, or exacerbation, of a variety of negative emotions, such as fear, anxiety, anger and aggression. Moreover, they also frequently lead to emotional exhaustion, insomnia or depression, as well as prompt the use of stimulants. Aim The aim of this study was to analyse the use of stimulants as a strategy for coping with stress among nurses in the course of the COVID-19 pandemic. Material and methods For the purpose of this study, a survey was conducted among nursing staff between January and March 2022. A diagnostic survey method was employed, with a self-administered survey questionnaire as the research tool, where p≤0.05 was considered statistically significant. Results Work-related stress associated with the COVID-19 pandemic was experienced very often by 37.14% of the respondents, often by 35.24% and always by 8.57% of the nurses. The most common feeling among the participants was uncertainty (72.38%), whereas nearly half experienced anxiety. In the course of the pandemic, fatigue was perceived as the emotion accompanying work (81.9%), and the most common stress-inducing factor at work was the responsibility for the health and lives of patients (62.86%), and the risk of being infected with the SARS-CoV-2 virus (60%). The respondents frequently indicated a conversation with a trusted person as a means of coping with stress (47.62%). Furthermore, stress contributed to more frequent alcohol consumption, with persons who previously consumed alcohol now reaching for it on a daily basis, or several times a week. Additionally, stress significantly increased cigarette smoking, or smoking relapse (75%). Conclusions The COVID-19 pandemic induced stress and a sense of fatigue, as well as the feeling of powerlessness among nurses, which significantly contributed to their use of stimulants.

Key words: COVID-19, pandemic, stress