Rekonstrukcja masywnego ubytku tkanek miękkich przedramienia po oparzeniu elektrycznym przy wykorzystaniu wolnego płata z mięśnia najszerszego grzbietu techniką mikrochirurgiczną – opis przypadku

Microsurgery reconstruction of massive forearm soft tissue defect resulting from electrical burn with the free latissimus dorsi muscle flap – a case report

Marta Lechowicz-Wilińska | Katarzyna Król-Jędraga | Jarosław Śmieszek | Anna Chrapusta

ORCID*: 0000-0002-4454-8161 | 0000-0002-2155-2811 | 0000-0001-8594-5035 | 0000-0002-7820-974X

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Marta Lechowicz-Wilińska
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej,
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
tel.: 12 646 82 91,
e-mail: mlechowiczwilinska@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.11.2021

Zaakceptowano: 24.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021017

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(3):71–75

Streszczenie: Oparzenia elektryczne stanowią najczęstszą przyczynę amputacji kończyn w oddziałach oparzeniowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 55-letniego pacjenta, który w wyniku porażenia prądem wysokiego napięcia doznał oparzeń kończyn górnych III/IV stopnia ok. 5% całkowitej powierzchni ciała, obejmujących rękę i 1/3 dystalnej części przedramienia lewego oraz 1/3 dystalnej części przedramienia prawego od strony łokciowej. W efekcie leczenia w innym ośrodku oparzeniowym doznał amputacji kończyny górnej lewej na wysokości 1/3 dystalnej przedramienia. Po 2,5-miesięcznej terapii w innym ośrodku został przyjęty do Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego. Początkowo dokonano oczyszczenia rany z martwicy i biofilmu, zastosowano opatrunki antyseptyczne i terapię podciśnieniową. Uzyskano poprawę w zakresie tworzenia prawidłowej ziarniny. W kolejnym etapie wykonano rekonstrukcję tkanek miękkich przedramienia prawego wolnym płatem mięśniowym z mięśnia najszerszego grzbietu z zespoleniem mikrochirurgicznym tętniczym i żylnym do naczyń przedramienia, uzyskując w 7-dniowej obserwacji zamknięcie odsłoniętych struktur kostnych oraz prawidłowe gojenie ran. Wykorzystanie wolnego płata mięśniowego z mięśnia najszerszego grzbietu z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych stanowi skuteczną metodę zamknięcia masywnych ubytków tkanek miękkich po urazach spowodowanych prądem elektrycznym.

Słowa kluczowe: chirurgia rekonstrukcyjna, mięsień najszerszy grzbietu, mikrochirurgia, oparzenie elektryczne, płat z mięśnia najszerszego grzbietu

Abstract: Electrical burns constitute the most common cause of limb amputation in burn units. The paper presents a case of a 55-year-old patient who sustained 3rd/4th degree upper extremity burns of approximately 5% of the total body surface, involving the hand and 1/3 of the distal left forearm and 1/3 of the distal right forearm on the ulnar aspect, due to high voltage electrocution. As a result of the treatment at a burn unit, the patient underwent amputation at 1/3 of the distal left upper forearm. Following 2.5 months of treatment in a different department, he was admitted to the Malopolska Center for Burns and Plastic Surgery. The initial treatment consisted in debridement of the wound of necrosis and biofilm, as well as in the application of antiseptic dressings and negative pressure therapy. Improvement was achieved in the normal granulation tissue formation. In the subsequent phase, the soft tissues of the right forearm were reconstructed with the free latissimus dorsi muscle flap using arterial and venous microsurgical anastomosis to the forearm vessels, achieving closure of the exposed bone structures and a proper wound healing in a 7-day observation period. Thus, the application of microsurgical techniques involving the free latissimus dorsi muscle flap constitutes and effective method in closure of massive soft tissue deficiencies following an electrical burn injury.

Key words: electrical burn, latissimus dorsi muscle, latissimus dorsi muscle flap, microsurgery, reconstructive surgery