Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności – opis przypadku

Reconstruction of soft tissue defect with latissimus dorsi muscle flap after deep burn of shoulder girdle with the exposing of bone structures in malnourished patients with impaired immunity – a case report

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski | Magdalena Bugaj | Maciej Kuczyński | Anna Chrapusta | Andrzej Krajewski | Michał Charytonowicz

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Ryszard J. Mądry Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 05.03.2014

Zaakceptowano: 31.03.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):105–111

Streszczenie: Oparzenie głębokie jest rodzajem urazu termicznego, który wywołuje martwicę przekraczającą swoim zasięgiem grubość skory. W skrajnych przypadkach może prowadzić do odsłonięcia struktur układu mięśniowo-szkieletowego oraz narządow wewnętrznych. Leczenie oparzeń głębokich polega na jak najszybszym wycięciu rany oparzeniowej i zamknięciu ubytku, najczęściej przy pomocy przeszczepów skóry pośredniej grubości. W przypadku odsłonięcia struktur, takich jak: kości, stawy oraz ścięgna, ubytki powłoki należy zrekonstruować z wykorzystaniem płatów tkankowych. W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny po oparzeniu głębokim z odsłonięciem struktur kostnych obręczy barkowej, któore zostały skutecznie zaopatrzone płatem z mięśnia najszerszego grzbietu (latissimus dorsi – LD). 57-letni pacjent w stanie upojenia alkoholowego doznał oparzenia kontaktowego od grzewczej płyty elektrycznej. Mężczyzna zgłosił się do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej dwa tygodnie po urazie. W wywiadzie z innych schorzeń stwierdzono: uzależnienie od alkoholu, niedożywienie oraz zakażenie HIV. W badaniu lekarskim zaobserwowano rozległą martwicę rozpływną obejmującą okolice zauszną (wraz z częścią małżowiny usznej), szyjną tylną, łopatkową i naramienną po stronie lewej. W leczeniu wstępnym usunięto tkanki martwe oraz stosowano opatrunki antyseptyczne. Po wycięciu martwicy doszło do odsłonięcia tkanek miękkich oraz struktur kostnych obręczy barkowej. Tkanki miękkie pokryto przeszczepami skórnymi, natomiast ubytek nad strukturami kostnymi zamknięto płatem z mięśnia najszerszego grzbietu, opartym na naczyniach piersiowo-grzbietowych. Dzięki zastosowanemu leczeniu uzyskano zamknięcie doznanych ran oparzeniowych. Płat LD jest prostym, szybkim i bezpiecznym sposobem zaopatrzenia ubytku tkanek miękkich z odsłonięciem struktur kostnych po oparzeniu głębokim obręczy barkowej. Może być stosowany nawet u chorych ze znacznymi obciążeniami ogolnymi (stanami chorobowymi), upośledzającymi proces gojenia ran.

Słowa kluczowe: drabina rekonstrukcyjna, mięsień najszerszy grzbietu, obręcz barkowa, oparzenie, płat mięśniowy, przeszczep skorny

Abstract: A deep burn is a type of thermal injury that causes necrosis exceeding range of skin the thickness. In extreme cases, it can lead to the expose of the structures of the musculoskeletal system and internal organs. Treatment of deep burns is based on quick possible burn wound excision and closure of the defect usually by means of an intermediate thickness skin grafts. Defects such as exposed bones, joints and tendons etc. should be reconstructed using tissue flaps. It was presented the case of a patient with deep burn with exposed bony structures of the shoulder girdle, which was successfully cured using latissimus dorsi (LD) flap. The patient aged 57 admitted to Burn Center two weeks after the injury – contact burns from electric heating plate, which he suffered in a state of alcoholic intoxication. Other disorders: alcohol dependence, malnutrition, HIV infection. The medical examination found extensive infected necrosis covering the area along with a behind-the ear, neck back, shoulder blade on left side. The initial treatment was applied the removal of dead tissue and antiseptic dressings. After removing the dead tissue the soft tissues and bony structures of the shoulder girdle were to exposed. Soft tissues were covered with skin grafts, and bone with latissimus dorsi flap based on the thoraco-dorsal vessels. Closure of burn wounds was achieved after applying that treatment. The LD flap is a simple, fast and safe way to supply the deep burn defect of the shoulder girdle bony structures exposing. It can be applied even in patients with significant bad general medical conditions, impairing the healing process.

Key words: burn, flap muscle, latissimus dorsi muscle, reconstructive ladder, shoulder girdle, skin graft