Retrospektywna analiza zakażeń szpitalnych u pacjentów po urazie oparzeniowym, hospitalizowanych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym w okresie pandemii SARS-CoV-2 w latach 2020–2022

Retrospective analysis of nosocomial infections in burn patients hospitalized at the Malopolska Burn and Plastic Surgery Center during SARS-CoV-2 pandemic between 2020 and 2022

Krzysztof Krajewski | Weronika Czapska | Jarosław Śmieszek | Anna Chrapusta

ORCID*: 0000-0002-2174-4522 | 0000-0002-1726-5211 | 0000-0001-8594-5035 | 0000-0002-7820-974X

 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Weronika Czapska
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne,
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
Osiedle Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków,
e-mail: weronika.czapska@doctoral.uj.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.10.2023

Zaakceptowano: 30.10.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2023015

Forum Zakażeń 2023;14(4):89–97

Streszczenie: Wstęp Oparzenia to ciężkie urazy ciała, na które narażony jest corocznie około 1% populacji Polski. Wiążą się one z wysoką śmiertelnością, a jednym z częstych powikłań jest zakażenie, które może prowadzić do sepsy. Cel W niniejszej pracy przeprowadzono retrospektywną analizę zakażeń szpitalnych u pacjentów oparzonych, hospitalizowanych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym w Krakowie w okresie pandemii SARS-CoV-2. Materiał i metody Retrospektywnej analizie poddano dokumentację medyczną pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Oparzeń w latach 2020–2022. Wyniki Najmniejszy odsetek zakażeń szpitalnych odnotowano w 2020 r. W analizowanym okresie zauważono wzrost odsetka zakażeń szpitalnych od 2020 r. do 2022 r. Najczęściej izolowanymi patogenami były bakterie Gram(-), a najczęściej identyfikowanym szczepem był Acinetobacter baumannii. Wnioski W pierwszym roku pandemii SARS-CoV-2 odnotowano spadek występowania zakażeń szpitalnych, co mogło mieć związek ze zwiększonym reżimem sanitarnym. Pozostałe wskaźniki zakażeń szpitalnych w okresie pandemii SARS-CoV-2 nie odbiegały znacząco od danych pochodzących z innych ośrodków oparzeniowych z lat wcześniejszych.

Słowa kluczowe: centrum oparzeniowe, oparzenie, pandemia, patogeny alarmowe, sepsa, uraz oparzeniowy, zakażenie rany, zakażenia szpitalne

Abstract: Introduction Burns represent severe body injuries to which approximately 1% of the Polish population is exposed annually. They are associated with a high mortality rate, and one of the common associated complications is infection, which may lead to sepsis. Aim In the present study, a retrospective analysis of nosocomial infections in burn patients hospitalized at the Malopolska Burn and Plastic Surgery Center in Krakow during the SARS-CoV-2 pandemic was conducted. Material and methods The medical records of patients hospitalized at the Burn Department in 2020–2022 were retrospectively analyzed. Results The lowest percentage of hospital-acquired infections was recorded in 2020. During the analyzed period, an increase in the percentage of nosocomial infections was observed from 2020 to 2022. The most frequently isolated pathogens were Gram(-) bacteria, and the most frequently identified strain was Acinetobacter baumannii. Conclusions In the first year of the SARS-CoV-2 pandemic, a lower percentage of nosocomial infections was recorded, which could be related to the increased sanitary regime. The other rates of nosocomial infections during the SARS-CoV-2 pandemic did not differ significantly from the data obtained from other burn centers data in earlier years.

Key words: alert pathogens, burn, burn center, burn injury, nosocomial infection, pandemic, sepsis, wound infection