Rola pielęgniarki epidemiologicznej w Zespole ds. Kontroli Zakażeń

The role of the epidemiological nurse in the Infection Control Team

Krystyna Paszko

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Tel.: (58) 768 46 13

Wpłynęło: 06.06.2011

Zaakceptowano: 30.06.2011

Forum Zakażeń 2011;2(2):57–60

Streszczenie: Zakażenia szpitalne stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów nurtujących szpitale na całym świecie. Postęp, jaki dokonuje się w medycynie, nie tylko nie jest w stanie wyeliminować zakażeń, ale bardzo często przyczynia się do ich wzrostu. Wprowadzając efektywne metody kontroli zakażeń, można je skutecznie ograniczyć. Niezbędne jest do tego opracowanie kompleksowego i jednolitego systemu, mającego na celu poprawę poziomu opieki medycznej nad pacjentem oraz racjonalizacja kosztów związanych z rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką powikłań septycznych. Strukturą organizacyjną sprawującą nadzór nad występowaniem zakażeń w szpitalu jest zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych, w którym pielęgniarka epidemiologiczna pełni wiodącą rolę. W poniższej pracy przedstawiono zadania realizowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną w oparciu o model pracy Zespołu ds. Kontroli Zakażeń, funkcjonujący w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha, Samodzielnym, Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

Słowa kluczowe: pielęgniarka epidemiologiczna, zakażenie szpitalne

Abstract: Hospital-acquired infections belong to the most serious problems currently bothering hospitals throughout the world. The development in medicine is not only unable to eliminate infections, but it very often contributes to their increase. The introduction of effective methods of controlling infections makes it possible to curb them. To do this, it is necessary to work out a comprehensive and uniform system, aiming at improving the standards of medical care, as well as to rationalize the costs of diagnosing, treatment and prevention of septic complications. The organizational structure in charge of hospital-acquired infections is the Infection Control Team, with a leading role of the epidemiological nurse. The study below presents the tasks realized by the epidemiological nurse, based on the model worked out by the Infection Control Team in the St. Adalbert Specialist Hospital in Gdańsk (Independent Public Health Care Facility in Gdańsk).

Key words: epidemiological nurse, hospital-acquired infection