Rozpoznanie niedożywienia

Diagnosis of malnutrition

Przemysław Matras

I Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, Tel.: 81 724 48 29, Fax: 81 724 48 35, e-mail: dr.matras@gmail.com

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 15.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017021

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):153–158

Streszczenie:

Niedożywienie jest chorobą ogólnoustrojową, oddziałującą negatywnie na proces leczniczy. Przyczynia się do przedłużenia pobytu pacjenta w szpitalu, zwiększenia ryzyka powikłań zakaźnych oraz oddechowych. W związku z tym warto diagnozować tę jednostkę chorobową i skutecznie ją leczyć. Jednakże bardzo często pacjenci przebywający w szpitalach nie są diagnozowani w kierunku niedożywienia oraz nie wdraża się u nich adekwatnej terapii. Największym problemem jest brak odpowiednich narzędzi, które można zastosować w celu postawienia jednoznacznego rozpoznania. Skale NRS 2002 lub SGA, które są w powszechnym użyciu w szpitalach, to narzędzia przesiewowe, służące do wyodrębnienia grupy pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko niedożywienia. Autor przedstawił w niniejszej pracy sposób diagnostyki niedożywienia w oparciu o nową skalę szczegółowej oceny stanu odżywienia, skalę Matras. Ta prosta w wykonaniu, niedroga i powtarzalna skala pozwala nie tylko w sposób pewny rozpoznać niedożywienie, lecz także je sklasyfikować. Klasyfikacja jest podstawą do zaproponowania prostego, ale jednocześnie bardzo efektywnego schematu postępowania z pacjentem niedożywionym.

SŁOWA KLUCZOWE: leczenie niedożywienia, ocena stanu odżywienia, rozpoznawanie niedożywienia, skala Matras, stopnie niedożywienia

Abstract:

Malnutrition is a systemic disease with a very negative impact on the treatment process. It causes prolonged hospitalization and increased risk of infectious or respiratory complications. Therefore, malnutrition should be properly diagnosed, so as to enable effective treatment. However, in many cases, hospitalized patients are not tested for malnutrition or provided the required treatment. The main issue is the lack of instruments for precise diagnosis. The NRS 2002 and SGA scales, commonly used in hospitals, are screening instruments which not only enable the identification of patients at risk of malnutrition. Thus, the author proposes a malnutrition diagnosis method based on a new detailed nutritional status assessment scale, called the Matras scale. It is a simple, inexpensive and reproducible scale that enables the diagnosis and classification of malnutrition. The scale is also the basis for a newly proposed protocol for malnourished patient management, which is relatively simple, but highly effective.

KEY WORDS: malnutrition diagnosis, malnutrition severity, malnutrition treatment, Matras scale, nutritional status assessment