Roztwory ponadtlenkowe w leczeniu ran – przegląd piśmiennictwa

Peroxide solutions in wound care – a review of the literature

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 28.02.2022

Zaakceptowano: 17.03.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022006

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):75–81

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono doniesienia naukowe dotyczące przebiegu leczenia ran zakażonych oraz wyniki przeprowadzanych badań in vitro, dotyczących działania roztworów ponadtlenkowych. Biologicznie zgodne z tkanką preparaty są jednymi z niewielu produktów stosowanych w leczeniu ran, które łączą w swoim działaniu likwidację wolnych rodników, hipoksji, podniesienie poziomu tlenu w tkankach, redukcję aktywnych metaloproteinaz, szybką eradykację drobnoustrojów oraz innych zanieczyszczeń tkanek w łożysku rany bezpiecznie dla pacjenta, nie wywołując oporności. Do najlepiej przebadanych roztworów ponadtlenkowych zaliczyć można Microdacyn® (Oculus Innovative Sciences).

Słowa kluczowe: leczenie miejscowe ran, podchloryny, zakażenie

Abstract: The paper presents scientific reports on the course of treatment of infected wounds as well as the results of in vitro studies on the effects of superoxide solutions. Biologically compatible preparations are one of the few products used in the treatment of wounds that combine the elimination of free radicals, hypoxia and increasing the oxygen level in tissues, reduction of active metalloproteinases, rapid eradication of microorganisms within and other tissue contaminants. in the wound bed, safe for the patient without causing resistance. One ohe the best-tested superoxide solution is Microdacyn® (Oculus Innovative Sciences).

Key words: infection, hypochlorite, local wound treatment