Skutki antybiotykooporności – co już wiemy, a czego możemy się spodziewać?

The burden of antibiotic resistance – how much do we already know and what can we expect?

Kinga Bondarczuk

ORCID: 0000-0002-9488-1480

Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 13a, 15-269 Białystok,
e-mail: kinga.bondarczuk@umb.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęlo: 29.12.2020

Zaakceptowano: 14.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020044

Forum Zakażeń 2020;11(6):297–300

Streszczenie: Oporność bakterii na antybiotyki to wielowymiarowy, globalny problem, którego oddziaływanie wychodzi daleko poza szpitalne jednostki. Coraz więcej doniesień naukowych oraz raportów międzynarodowych organizacji określa skutki i koszty rozprzestrzeniania się tego zjawiska wśród bakterii. W celu przygotowania właściwych rekomendacji, a także podjęcia odpowiednich kroków, sporządzono również prognozy dotyczące dalszego wpływu antybiotykooporności na zdrowie społeczeństwa oraz na gospodarkę. Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie obecnych i prognozowanych skutków szerzenia się lekooporności wśród mikroorganizmów.

Słowa kluczowe: lata życia skorygowane niesprawnością, skutki antybiotykooporności, zdrowie publiczne

Abstract: Antibiotic resistance is a multidimensional and global problem having an effect far beyond hospital units. There is a substantial incearse in the number of scientific publications and reports commisioned by international organisations aiming to asses the consequences and costs of antibiotic resistance spread. To establish appropriate guidelines several approaches modelling further impact of antibiotic resistance on human health and economic costs were performed. The aim of this paper is to summarise knowledge about current and possible consequences of antibiotic resistance spread among bacteria.

Key words: antibiotic resistance burden, DALY, public health