Sprzęt jednorazowego użytku: wymagania, cechy

Single-use medical devices: requirements, parameters

Maria Budnik-Szymoniuk1 | Karolina Kieres2 | Adrian Bryła3 | Joanna Zmarzlak4 | Agnieszka Pluta1 | Julianna Pałka5 | Paulina Juszczakiewicz5 | Elżbieta Michalska6

1 Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Zakład Farmakologii i Toksykologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
3 Doktorant, Katedra Farmakodynamiki Zakładu Wstępnych Badań Farmakologicznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium  Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4 Studentka pielęgniarstwa, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Procedur Pielęgniarskich przy Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
5 Zakład Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Maria Budnik-Szymoniuk Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, e-mail: maria.szymoniuk@cm.umk.pl

Wpłynęło: 10.07.2018

Zaakceptowano: 26.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018029

Forum Zakażeń 2018;9(3):165–169

Streszczenie:

Wyroby medyczne są wszechobecne w praktyce klinicznej. Znajdują szerokie zastosowanie w każdym szpitalu i każdej, nawet najmniejszej przychodni. Często są kojarzone jedynie z drobnym, jednorazowym sprzętem (np. kaniule dożylne czy strzykawki). Rzadziej jako wyrób medyczny postrzega się urządzenia, np. elektrokardiografy, łóżka szpitalne czy też urządzenia do hemodializy. Od pewnego czasu coraz częściej podejmowana jest dyskusja w zakresie definicji, zasad i zakresu zastosowania jednorazowego sprzętu medycznego, polegająca na dość dowolnym i niespójnym ich interpretowaniu. Zjawisko to stało się przyczyną polemiki i rozważań dotyczących prawidłowych zasad stosowania sprzętu jednorazowego użycia. Niniejsza praca stanowi głos w dyskusji, poparty przykładami z praktyki odnoszącymi się do sprzętu dedykowanego realizacji różnych procedur medycznych, w tym procedur terapii infuzyjnej.

Słowa kluczowe: procedura, sprzęt jednorazowy, wyrób medyczny

Abstract:

Medical devices are commonly used in clinical practice. They are used in every hospital and every, even a smallest clinic. These products are often associated with small and single use products, like venous cannulas or syringes. Less frequently are associated as medical devices equipment, like electrocardiographs, hospital beds or dialysis machines. Recently, we can observe considerations regarding single use medical devices. We face various and, what cannot be denied, discretionary and inconsistent definitions of this kind of products. This has led to discussion being a subject of this paper. Authors was presented some examples of devices serving to realize many various medical procedures, including infusion therapy procedures.

Key words: medical device, procedure, single use products