Study of risk factors in patients where pectoralis major flap was used in head and neck onco-reconstruction

Study of risk factors in patients where pectoralis major flap was used in head and neck onco-reconstruction

Mohan Kumar Kumaraswamy1 | Veena P. Waiker1 | Mysore S. Venkatesh1 | Krishnamachar Harish2

1 Department of Plastic Surgery, Ramaiah Medical College, Bangalore, India
2 Department of Oncosurgery, Ramaiah Medical College, Bangalore, India

Mohan Kumar Kumaraswamy Department of Plastic Surgery, Ramaiah Medical College, New Bel Road, Bangalore 560054, India, e-mail: doctorkums@rediffmail.com

Received: 25.05.2018

Accepted: 10.06.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):1–7

Abstract: Introduction The pectoralis major myocutaneous (PMMC) flap is a workhorse flap used in non-microvascular centers, as well as in patients who underwent a salvage procedure resulting in free flap loss. The complication rates documented in literature are wide, between 13% and 60% and risk factors are multiple. Materials and methods We performed a retrospective study of 111 patients where the PMMC flap was used for reconstruction of patients suffering from head and neck cancers. The risk factors were documented and complications were grouped into four groups: group A with all complications, group B with flap-related complications, group C with major complications, group D with minor complications and group E with non-flap related complications. The association between risk factors and complications was calculated with the use of the chi-squared test and t-test for equality of means. Risk was calculated with the odds ratio. Results Tobacco use was statistically significant in groups A, B, C and E at p<0.05. The bipaddle PMMC flap had more than a 5 times increased risk of flap-related complications. Conclusions Complications are associated with smoking, diabetes mellitus, hypoalbuminemia, anemia, use of the PMMC flap together with DP flap and bipaddlel PMMC flap alone.

Key words: bipaddle PMMC flap, pectoralis major myocutaneous flap, tobacco

Streszczenie: Wstęp Płat skórno-mięśniowy (PMMC) z mięśnia piersiowego większego jest płatem o pełnej grubości, używanym w ośrodkach, w których nie wykonuje się zabiegów mikrochirurgicznych. Jest stosowany również w terapii paliatywnej po nieudanym zabiegu z wykorzystaniem płata wolnego. Częstość powikłań udokumentowanych w piśmiennictwie wynosi od 13 do 60%. Występują również liczne czynniki ryzyka rozwoju powikłań. Materiały i metody W badaniu retrospektywnym wzięło udział łącznie 111 pacjentów, u których zastosowano płat PMMC do rekonstrukcji tkanek po resekcjach z powodu nowotworów głowy i szyi. Czynniki ryzyka zostały udokumentowane, a chorzy i występujące u nich komplikacje zgrupowane w 5 podgrupach: grupa A – wszystkie komplikacje, grupa B – komplikacje związane z zastosowaniem
konkretnego płata, grupa C – z poważnymi komplikacjami, grupa D – z nieznacznymi komplikacjami oraz grupa E – z komplikacjami niezwiązanymi z zastosowanym typem płata. Związek pomiędzy czynnikami ryzyka i powikłaniami obliczono za pomocą testu chi-kwadrat oraz testu t-Studenta. W celu oceny ryzyka użyto ilorazu szans. Wyniki Stosowanie tytoniu było statystycznie istotne dla grup A, B, C oraz E przy p<0,05. W przypadku zastosowania dwuszypułowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego odnotowano pięciokrotnie zwiększone ryzyko komplikacji. Wnioski Powikłania są związane z: paleniem tytoniu, cukrzycą, hipoalbuminemią, niedokrwistością, stosowaniem płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego razem z płatem skórno-powięziowym, piersiowo-barkowym i dwuszypułowym płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego.

Słowa kluczowe: dwuszypułowy płat skórno-mięśniowy z mięśnia piersiowego większego, płat skórno-mięśniowy z mięśnia piersiowego większego, tytoń