The knowledge about burn first aid among Young physicians in Malopolska region – a pilot study

Wiedza o pierwszej pomocy w oparzeniach wśród młodych lekarzy w Małopolsce – badanie pilotażowe

Katarzyna Nessler1 | Michał Nessler2 | Anna Krztoń-Krolewiecka1 | Anna Chrapusta2 | Adam Windak1

1 Department of Family Medicine, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2 Burns and Plastic Surgery Centre of Malopolska, Rydygier Memorial Hospital, Krakow, Poland

Michał Nessler Burns and Plastic Surgery Centre of Malopolska, Rydygier Memorial Hospital, 1, Zlotej Jesieni Str., PL -31-826 Krakow, Poland, Tel.: +48 (12) 646 82 91, Fax: +48 (12) 646 84 52

Received: 19.01.2014

Accepted: 12.02.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014013

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):7–13

Abstract: Introduction The appropriate first aid after burn injury benefits with lesser tissue damage and consequently reduced burn depth. This results in decreased need for surgical interventions, shorter hospitalizations and better scar outcomes. Because many patients admitted to burn centers in Poland receive inadequate treatment just after burn injury, this study was designed. The project objective was to evaluate the knowledge of burn first aid among young doctors in Malopolska region. Material and methods The survey was conducted under examination conditions. The questionnaire which was filled out anonymously was created to verify the respondents’ knowledge about appropriate first aid provided several minutes after burn trauma. The questionnaire included questions regarding the respondent characteristics and description of 5 burn case situations including scald burn, flame burn, sun burn, chemical burn and electrical burn. There were 5 questions with predefined answers to every single case prepared asking about possibilities of actions after burn trauma. The study involved 28 physicians undergoing the vocational training in family medicine and 15 in general surgery. Results None of the respondents did answer correctly all the questions. The case verifying the knowledge about first aid after sun burn occurred to be the most difficult one, whereas the easiest was the case describing the burn in child resulted from boiling water. The most problematic aspects to be answered were related to appropriate early burn wound management. 75% respondents knew that burn wound require cooling with running water, whereas only 25% respondents how to react after chemical injury. The study revealed that the knowledge of trainees in general surgery is greater comparing to future family physicians only in some selected aspects of care. Similarly, correlation between the fact that the respondent is working in the place where potential risk of dealing with the burn patient and better knowledge in some areas of care was revealed. Completing first aid course in the last five years and a fact of helping a burn person in the last year occurred to be another important factors determining a better knowledge. Conclusions The study revealed that the knowledge of burn first aid among young doctors is not satisfactory. Determining factors that influence the level of knowledge of burn first aid can help to design appropriate educational programs for doctors. The project will be continued to involve different groups of health care providers. The appropriate behavior and knowledge among medical professionals is essential to educate burn first aid scheme among patients.

Key words: burns, first aid, knowledge, young physicians

Streszczenie: Wstęp Właściwa pierwsza pomoc po urazie oparzeniowym skutkuje znacznie korzystniejszym, ograniczonym uszkodzeniem tkanek i w konsekwencji zmniejszoną rozległością i głębokością urazu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie radykalnej interwencji chirurgicznej, a gojenie rany przebiega szybciej, pozostawiając mniejsze blizny. Wielu pacjentów przyjmowanych do centrów leczenia oparzeń w Polsce otrzymuje nieodpowiednią pomoc bezpośrednio po urazie. Badanie zostało zaprojektowane, aby ocenić wiedzę na temat pierwszej pomocy w oparzeniach wśród młodych lekarzy w Małopolsce. Materiał i metody Badanie przeprowadzono w warunkach egzaminacyjnych. Kwestionariusz, mający na celu sprawdzenie wiedzy respondentów na temat postępowania w pierwszych minutach po oparzeniu, wypełniany był anonimowo. Ankieta zawierała pytania dotyczące informacji ogólnych o respondencie i 5 opisów przypadków klinicznych, przedstawiających oparzenie wrzątkiem, oparzenie płomieniem, oparzenie słoneczne, chemiczne i elektryczne. Do każdego przypadku przygotowano zestaw pięciu pytań zamkniętych na temat sposobów postępowania po urazie. W badaniu wzięło udział 28 lekarzy rodzinnych i 15 chirurgów ogólnych. Wyniki Żaden z respondentów biorących udział w badaniu nie odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. Najtrudniejszy okazał się być przypadek dotyczący postępowania w przypadku oparzenia słonecznego, natomiast najmniej błędnych odpowiedzi uzyskano w przypadku dotyczącym postępowania w oparzeniu wrzątkiem u dziecka. Najtrudniejsze aspekty pierwszej pomocy w oparzeniach związane są z wczesnym zaopatrzeniem rany oparzeniowej. 75% ankietowanych wie, że rany po oparzeniu termicznym należy chłodzić bieżącą wodą, natomiast tylko 25% posiada wiedzę jak postępować miejscowo po oparzeniu chemicznym. Badanie wykazało, iż znajomość pierwszej pomocy w oparzeniach wśrod chirurgow ogolnych jest istotnie większa w porownaniu z wiedzą lekarzy rodzinnych tylko w niektorych aspektach. Dodatkowo badanie pokazało, że lekarze pracujący w miejscach, gdzie potencjalnie mogą udzielać pierwszej pomocy osobie oparzonej, mają większą znajomość dotyczącą prawodłowego postępowania. Ukończenie kursu pierwszej pomocy w ciągu ostatnich pięciu lat oraz fakt udzielenia pomocy osobie oparzonej w ciągu ostatniego roku okazały się być rownież istotnymi czynnikami determinującymi większą wiedzę. Wnioski Badanie pokazało, że wiedza dotycząca pierwszej pomocy w oparzeniach wśrod lekarzy jest niewystarczająca. Wskazanie czynników, które mają wpływ na poziom wiedzy o pierwszej pomocy w oparzeniach, może pomoc w projektowaniu odpowiednich programów edukacyjnych dla lekarzy. Badanie będzie kontynuowane i poszerzone o rożne grupy pracownikow służby zdrowia. Odpowiednie postępowanie i wiedza na temat postępowania w przypadku oparzeń wśrod personelu medycznego są istotnym elementem odpowiedniej edukacji pacjentów.

Słowa kluczowe:młodzi lekarze, oparzenia, pierwsza pomoc, wiedza