Treatment of a severe giant ischiopubic pressure ulcer with the dual flap technique in a paraplegic patient – a case report

Zastosowanie podwójnego płata w leczeniu zaawansowanej odleżyny okolicy kulszowo-łonowej u pacjentki z paraplegią – opis przypadku

Katarzyna Osiak1 | Artur Pasternak1, 2

ORCID*: 0000-0002-1767-4242 | 0000-0002-6112-562X

1 Department of Plastic Surgery, Medical Centre for Postgraduate Education, Professor W. Orlowski Memorial Hospital, Warsaw
2 Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College, Krakow

Artur Pasternak Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College,
12 Kopernika Str., PL-31034 Krakow,
Phone: +48 12 422 95 11, Fax: +48 12 422 95 11,
e-mail: artur.pasternak@uj.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Received: 27.05.2020

Accepted: 18.06.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(3):63–66

Abstract: Paraplegic patients with stage IV pressure ulcers requiring plastic surgical reconstruction remain a challenge. Any reductions in hospital stay, complications or recurrences would be important in this highly problematic group of patients. We report a case in which conservative treatment had failed and dual flap technique for severe giant ischiopubic pressure ulcer coverage was chosen. To the best of our knowledge, this is the first reported example of such a surgical solution adopted for treatment of an ischiopubic pressure ulcer. We report the case of a 33-year-old Caucasian wheelchair-bound paraplegic woman with a history of pressure ulcers. She presented to our department with a stage IV, Acinetobacter baumannii-contaminated pressure ulcer located on her left ischial tuberosity and pubic area. A single-stage combined procedure using a V-Y and rotational flap closure was applied. At the last follow-up appointment, 12 weeks after surgery the patient was healing well and was back in her wheelchair. Elimination of dead space where fluids can accumulate via dual flap coverage with a sufficient strength to withstand the shear forces commonly encountered, could represent an important advancement in the treatment of pressure ulcers requiring surgical repair with myocutaneous or fasciocutaneous flaps.

Key words: flap surgery, ischiopubic pressure sore, spinal cord injury

Streszczenie: Leczenie odleżyn IV° u pacjentów z paraplegią stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wszelkie rozwiązania umożliwiające skrócenie czasu hospitalizacji, zredukowanie liczby powikłań i nawrotów odleżyn znacząco wpłynęłyby na proces terapii w tej grupie chorych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której po nieskutecznym leczeniu zachowawczym zastosowano plastykę podwójnego płata w celu leczenia rozległej zaawansowanej odleżyny okolicy kulszowo-łonowej. Według wiedzy Autorów jest to pierwszy opisany przypadek adaptacji tej metody chirurgicznej do terapii odleżyny okolicy kulszowo-łonowej. Zaprezentowano przypadek 33-letniej pacjentki rasy kaukaskiej z porażeniem kończyn dolnych, poruszającej się na wózku inwalidzkim, z odleżynami w wywiadzie. Kobieta została przyjęta do oddziału z powodu odleżyny IV° zakażonej Acinetobacter baumannii, umiejscowionej na lewym guzie kulszowym oraz w okolicy łonowej. Zastosowano u niej jednoetapową plastykę V-Y oraz płat zrotowany. Podczas wizyty kontrolnej, 12 tygodni po zabiegu, zaobserwowano prawidłowe gojenie miejsca operowanego, a pacjentka mogła ponownie poruszać się za pomocą wózka. Eliminacja martwej przestrzeni, w której mogą gromadzić się płyny, poprzez pokrycie defektu metodą podwójnego płata, w sposób umożliwiający przeciwstawienie się występującym naturalnie siłom ścinającym, może być ważnym posunięciem naprzód w leczeniu odleżyn wymagających plastyki przy pomocy płata mięśniowo-skórnego lub powięziowo-skórnego.

Słowa kluczowe: odleżyna okolicy kulszowo-łonowej, plastyka płatowa, uraz rdzenia kręgowego