Urzędowy nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad bezpieczeństwem żywności na przykładzie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrowii Mazowieckiej

Sanitary and epidemiological monitoring of food safety on the example of the County Sanitary and Epidemiological Station in Ostrów Mazowiecka

Renata Malec1 | Magdalena Kaczmarek2 | Agnieszka Woźniak-Kosek3

ORCID*: 0000-0001-6608-5367 | 0000-0003-4704-0344 | 0000-0002-7780-3448

1 Sekcja Bezpieczeństwa Żywnościi Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
3 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON,
Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
e-mail: awozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.12.2020

Zaakceptowano: 16.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020043

Forum Zakażeń 2020;11(6):267–272

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przedstawienie działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej na rzecz ochrony zdrowia i życia konsumentów, w zakresie sprawowanego nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w latach 2018 i 2019. W pracy przedstawiono: ogólną charakterystykę stanu sanitarnego obiektów żywnościowych, wyniki badań mikrobiologicznych, postępowanie prowadzone w następstwie otrzymanych sprawozdań z badań oraz powiadomień Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w aspekcie sytuacji epidemiologicznej w powiecie ostrowskim. Wyniki badań wykazały, że jakość mikrobiologiczna żywności pobranej do badań w 2019 roku była na zadowalającym poziomie, natomiast w 2018 roku 1,41% próbek zdyskwalifikowano z uwagi na zanieczyszczenie ich bakteriami z grupy Salmonella. Postępowania wyjaśniające, prowadzone w następstwie otrzymanych powiadomień z systemu RASFF, wykazały wdrożenie procedur postępowania z wyrobem niezgodnym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, mikrobiologiczna jakość żywności, nadzór sanitarny, prawo żywnościowe

Abstract: The aim of the study was to present the activities undertaken by the County Sanitary Inspector in Ostrow Mazowiecka to protect the health and life of consumers, in terms of supervision over the health quality of food in 2018 and 2019. The paper presents the implementation of the food sampling plan, the results of microbiological tests, and the explanatory procedure following the received reports on microbiological tests and RASFF system notifications. The test results showed that the microbiological quality of food collected for testing in 2019 was at a satisfactory level, while in 2018 – 1.41% of samples were disqualified due to contamination with Salmonella. Explanatory proceedings conducted as a result of the received RASFF system notifications showed a correct implementation of procedures for dealing with non-conforming products.

Key words: food law, food safety, microbiological quality of food, sanitary supervision