Uszkodzenia skóry typu MARSI – stary problem, nowa terminologia w opiece nad pacjentem

MARSI skin lesions – old problem, new terminology in patient care

Joanna Rudek

ORCID: 0000-0002-6883-8876

3M Poland,
al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn,
e-mail: jlrudek@mmm.com

Wpłynęło: 20.06.2021

Zaakceptowano: 30.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021005

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(1):27–33

Streszczenie: Uszkodzenia skóry związane ze stosowaniem przylepnych wyrobów medycznych stanowią powszechne, lecz nadal mało rozpoznawalne powikłanie. Uszkodzenie skóry w wyniku stosowania przylepców medycznych dotyczy pacjentów wszystkich grup wiekowych oraz występuje w każdej placówce opieki zdrowotnej. Niewłaściwa pielęgnacja skóry oraz nieprawidłowa aplikacja i odklejanie opatrunku mogą przyczyniać się do uszkodzenia skóry. Każde uszkodzenie skóry wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, jakość ich życia, a także zwiększa koszty opieki zdrowotnej. W literaturze, zwłaszcza polskiej, znajduje się niewiele informacji na temat uszkodzeń skóry spowodowanych materiałami przylepnymi, ponadto wciąż mało jest informacji dotyczących profilaktyki, prawidłowej aplikacji i odklejania przylepców. Niniejsza praca na charakter poglądowy, opiera się na analizie literatury dotyczącej uszkodzeń skóry powstałych w wyniku stosowania materiałów przylepnych.

Słowa kluczowe: klej akrylowy, klej silikonowy, przylepiec medyczny, uszkodzenie skóry

Abstract: Skin damage associated with the use of adhesive medical devices is a common but still poorly recognized complication. Skin lesions resulting from the use of medical adhesives affect patients of all ages and occur in every healthcare facility. Improper skin care or inappropriate application of the dressing and its removal may damage the skin. Any damage to the skin affects the safety of patients, the quality of their life, and also increases the cost of health care. In the literature, especially in Poland, there is little information on skin damage caused by adhesive materials, and there is still little information on prophylaxis, proper application and removal of adhesives. The article below is a review based on an analysis of the literature on skin damage caused by the use of adhesive materials.

Key words: acrylic glue, medical adhesive, silicone glue, skin damage